مواد پوزولانی
مواد پوزولانی

مواد پوزولانی

مواد پوزولانی ، مواد سیلیس یا سیلیسی و آلومینیومی رادیواکتیو هستند . در مجاورت با سیمان پرتلند در دمای معمولی فعال شده و با آب ترکیباتی شبیه سیمان بوجود می آورند که خاصیت چسبانندگی دارد .

چرتهای اپالینی(Opaline Cherts) ، شیل ها (Shales)، توفها (Tuffs)، پامیستی ها (Pumicites)، خاک دیاتومه (Diatomaceous Earth) دارای این خاصیت هستند

مواد پوزلانی مصنوعی نیز وجود دارند مانند :

- سرباره کوره آهنگدازی (Blast Furnace Slag)

- خاکسترزغال سنگ نرم شده (Pulverized Fuel Ash = PFA)

- خاکستر نرم (Fly Ash)

دوده سیلیس (Silica Fume – SF)

مواد پوزولانی ماند دوده سیلیس باعث کم کردن حرارت آبگیری سیمان ، آب بندی نسبی بتن ، کاهش واکنش قلیای سنگدانه ها و حمله سولفاتها در بتن میشود .

استفاده از مواد پوزولانی باعث کاهش در مقاومت اولیه و 28 روزه بتن رخ می دهد ولی مقاومت در سنین بیشتر ، افزایش یافته و نه تنها کمبود مقاومت را جبران می کند بلکه گاهی اوقات باعث افزایش مقاومت نیز می گردد.

- مراجع :

- کمیته افزودنی های شیمیایی بتن ICI2120-93

- آیین نامه ابران ( آبا ) تجدید نظر اول

- نشریه ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی