مواد افزودنی حباب ساز بتن

مواد افزودنی حباب ساز بتن

مواد حباب ساز ( حباب زا ) بتن حبابهای بسیار ریز هوا بقطر متوسط 50 میکرون را در بتن ایجاد می کند .

همچنین سبب بهبود کیفیت بتن تازه در موارد زیر میگرد :

1 - کاهش نسبت آب به سیمان

2 – کارای بهتر بتن

3 – جلوگیری از جداشدن مواد و رو زدن شیره بتن

4 – سبب پایداری بتن سخت شده در برابر یخ زدگی و مواد یخ زدا نیز می شود .

5 – بتن با حباب هوا نفوذ ناپذیرتر از بتن معمولی است و از این رو مقاومت آن در برابر حمله سولفاتها بیشتر خواهد بود

نکته : وجود حباب هوا تاثیر چندانی بر کاهش مقاومت فشاری بتن ندارد بلکه گاهی اوقات به علت کاهش نسبت آب به سیمان ، در مجموع موجب افزایش مقاومت آن نیز می گرد .

عمده ترین مواد حباب زا ( کف زا ) عبارتند از :

- صمغهای طبیعی چوب

- چربیهای حیوانی یا نباتی ، اسید های چرب آنها

- صابونها و مواد پاک کننده (Detergents )

پایدار ماندن کف ، از خواص ضروری است و در غیر اینصورت حبابها در اثر وزن بتن خواهند ترکید ، از این رو علاوه بر مواد کف زا مواد پایدار کنده (Stabilizer ) حباب زا نیز افزوده میشود .

معمولا حجم حباب هوای وارده در بتن از 4 % تا 8 % است . در مواقع لرزاندن مقداری از حبابهای هوا از آن خارج می شوند که در صورت لزوم با افزودن میزان مواد حباب ساز این کمبود را جبران می کنند .

- مراجع :

- کمیته افزودنی های شیمیایی بتن ICI2120-93

- آیین نامه ابران ( آبا ) تجدید نظر اول

- نشریه ۵۵ مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی