ملات ترمیم کننده و محافظتی پایه اپوکسی با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا

ملات ترمیم کننده و محافظتی پایه اپوکسی با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا

AFRA-SIVE A-300

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
برپايه اپوکسی سالونت سه جزئی با خواص ضد انقباضی و بدون افت جهت صافکاری
و ترميم سطوح عمودی و سقف در دو نوع توليد گرديده است .
  مزایا :
.اجزا از پيش توزيع شده و اجرای راحت
.چسبندگی بالا
.مقاومت شيميايی بالا
. مقاومت های مکانيکی و سايشی بالا
موارد کاربرد :
- آماده سازی سطوح بتن جهت اجرای پوشش های نهايی
- صاف کاری سطحی بتنی در محيط های صنعتی که نياز به مقاومت های شيميايی بالا می باشند .
- آب بندی و درزگيری ترکهای سطحی به منظور آماده سازی جهت عمليات تزريق
- ترکهای سطحی بتن
- چسباندن صفحات فلزی بر روی سطوح بتنی و فلزی
- تعميرات موضعی و کلی بر روی سطوح بتنی و فلزی که نياز به کاربری سريع می باشد .

روش استفاده :
ملات اپوکسی آماده شده قابل اجرا توسط ليسه و کاردک به طور مستقيم بر روی سطوح از پيش آماده شده می باشد.
مشخصات فنی :
 پايه اپوکسی سه جزئی
 رنگ طوسی
 درصد موادجامد % ١٠٠
1:0/5:4 اختلاط نسبتA,B,C 
مدت زمان حفظ کارآيی ( دردمای ٢٥ درجه سانتيگراد) درحدود ٤٥ دقيقه
مدت خشک شدن سطح ( دردمای ٢٥ درجه سانتيگراد) در حدود ١٥ دقيقه
٠ /٠٢-+١/٧ آماده خمير مخصوص وزنA,B,C)KG/L(
زمان خشک شدن سطح (دردمای ٢٥ درجه سانتيگراد) در حدود ١٢٠ دقيقه
٦٥٠<KG/CM2  روزه ٧ فشاری مقاومت
 زمان اجرای لايه های بعد در حدود ٢٤ ساعت
کيورينگ کامل در دمای ٢٥ درجه سانتيگراد ٧ روز
مقدار مصرف :
ميزان مصرف متاثر از تخلخل و کيفيت سطح کار می باشد ولی به عنوان راهنمايی برای يک متر مربع به ضخامت ١ ميليمتر ١ဂ٧ کيلوگرم
مورد استفاده ميباشد .
بسته بندی :
 .میشود عرضه )  A=1Kg , B=500 gr , C=٤Kg ) کيلوگرمی نيم و پنج های ست در AFRA‐SIVE  A‐300

شرایط نگهداری :
در محيط خشک و خنک و به دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداری شود