کفپوش خود تراز با روانی بالا بر پایه سیمان – اکرلیک

کفپوش خود تراز با روانی بالا بر پایه سیمان – اکرلیک

PASA-LEVEL 315

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول:
  315 LEVEL‐PASA يک محصول دو جزئی بر پايه سيمان و آکروليک و تقويت شده با
الياف فلزی و خود تراز میباشد. اين محصول مناسب برای ضخامت ۴ تا ٨ ميليمتر بوده
و دارای مقاومت سايشی بالا و انعطاف پذيری نسبی برای تحمل ترافيک می باشد .

مزایا :
‐ مقاومت خوب برای اجرا تا ضخامت ٨ ميليمتر
‐ چسبندگی خوب به سطح زير کار
‐ اجرای آسان ،خود تراز
‐ انعطاف پذير و مقاوم در برابر ارتعاشات
‐ بدون جمع شدگی و انقباض
‐ مقاوم در برابر بارهای مکانيکی ،آب و مواد شيميايی
‐ مقاوم در برابر تغييرات دمايی و عدم ترک خوردگی به علت عدم انطباق حرارتی با بستر
‐ مقاومت در برابر يخ زدگی
موارد کاربرد :
‐ سطوح داخلی و بيرونی
‐ کفسازی کارخانه ها و کف انبار ها
‐ مراکز خريد
‐ پارک ها وتعميرگاه ها
‐ پمپ بنزينها
‐ سطوح دارای ترافيک
‐ تراس و بالکن ها
‐ ترميم بتن های کف

روش استفاده :
آماده سازی سطح، سطح بايد خشک و از کليه مواد ضعيف ،گرد و غبار ،روغن قالب ،رنگ ،گل و ...عاری گردد.بطورکلی سطح بايدازهرگونه
موادی که مانع چسبندگی گردد پاک سازی شود.دمای سطح کار می بايست حداقل ١٠ درجه سانتيگراد باشد .ترک های بتن با استفاده از روش
مناسب ترميم شود سطح کار به خوبی با آب شستشو گرديده و سطح بدون جمع شدگی آب اشباع شود .درز و ترک های با عرض بيش از يک
ميلیمتر با 315 LEVEL‐PASA  پر و ترميم میگردد .

استانداردها و مشخصات فنی :
EN 1504 ,ACI 706استاندارد براساس
CONTENT
COLOR
MIXING DENSITY OF MIXTURE
ADHESION STRENGTH
A COMPONENT:MINRAL FILLERS,STEEL FIBER‐REINFORCED,SPECIAL 
CEMENT BLEND B COMPONENT:ACRYLIC COPOLYMER DISPERION
GREY
25Kg COMPONENT A6/5COMPONENTB:1/94Kg/L
2N/mm2 (28 DAYS)
مقدار مصرف :
٩٫۵ کيلوگرم از مخلوط آماده برای پوشش يک متر مربع به ضخامت ۵ ميليمتر مناسب می باشد حداکثر ضخامت توصيه ای برای اجرای ٨
ميليمتر می باشد .
بسته بندی :
ست ٣١٫۵ کيلوگرم ( جزء ٢۵=Aکيلوگرم پودر جزء ۶٫۵ =B کيلوگرم مايع )
شرایط نگهداری :
مدت زمان نگهداری در بسته بندی اوليه و در شرايط مناسب ١٢ ماه می باشد.