ملات تعمیری بر پایه سیمان

ملات تعمیری بر پایه سیمان

AFRA-SIVE 1020

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
1020 SIVE-AFRA ملات تعميری بر پايه سيمان و آماده مصرف       
می باشد که پس از افزودن آب لازم خمير تعمير ای دارای الياف و با
مقاومت بالايی به وجود می آورد. ملاتی بدون انقباض بوده که نفوذپذيری کم
و دوام طولانی برخوردار می باشد.
اين ملات فاقد گرانول های فلزی بوده و عاری از يون کلر می باشد.
جهت استفاده توسط سيستم پاششی و يا ملات کششی طراحی شده و در يک
مرحله اجرا می تواند تا ضخامت ۵٠ ميلی متر را به وجود آورد ضخامت
های بيشتر با روش پاششی قابل استفاده خواهد بود.
مزایا :
- بدون انقباض بودن ملات موجب اطمينان از اتصال خوب به بستر بتنی و انتقال نيرو ها در تعميرات سازه ای می گردد.
- بینيازی از آماده سازی (Primer (بستر بوده و اين عمل سبب تسريع در عمليات اجرايی می شود.
- قابليت پاششی ملات ، اجرای احجام بزرگ آن را ممکن می سازد.
- در هنگام پاشش ضايعات مصالح ناچيزی دارد و اين مسئله موجب صرفه جويی در هزينه تامين مصالح خواهد گرديد.
- نفوذپذيری بسيار کم آن امکان حملات خورنده محيطی را به کمترين مقدار ممکن می رساند .
موارد کاربرد:
- تمامی موارد تعمير سازه ای قابليت استفاده پاششی يا ماله کشی داشته باشند .
- تعمير تمامی اجزای ساختمانی که تحت بارگذاری مکرر می باشند.
- تعمير تير و ستون پيش تنيده يا مسلح شده .
- به منظور محافظت از سازه های بتنی در معرض عوامل مهاجم چون کلرايد و سولفات .
- تعميرات ساز های در مناطق صنعتی به ويژه آنهايی که در معرض روغن های معدنی و روغن هيدروليکی می باشند .
- تعميرات سازه های دريايی.

روش استفاده :
سطح مورد نظر می بايستی تميز و فاقد هر گونه مواد آلاينده بوده و همچنين می بايستی فقط سست و ضعيف بتنی را مشخص نموده نسبت
به تخريب آنها اقدام نمود .
اين مناطق تا عمق ١٠ سانتيمتری بريده شده و دقت شود تا جای ممکن شکل تيز گوشه و مربعی داشته باشند . همچنين حداقل ضخامت
١٠ ميليمتری پيرامون منطقه تعمير شده حفظ گردد.
سطح مورد نظر بايستی خدشه دار بوده و دست کم از ناهمواری ها ۵ ميليمتری با فواصل ٢٠ ميليمتری برخوردار باشد . چنانچه با
سطوح آلوده و سست برخورد شود بهتر است مراتب اجرايی با سرپرست کارگاه هماهنگ گردد تا نسبت به تميزکاری و برشکاری
احتمالی اقدام گردد.

مشخصات فنی :
 شکل ظاهری : پودر خاکستری حاوی الياف ريز
 وزن مخصوص خميری : حدود ٢٣٠٠ کيلوگرم به ازای هر متر مکعب
 مقاومت فشاری در ٢٠ درجه سانتيگراد مطابق استاندارد 1881 BS بخش ١١
           يک روزه بيشتر از ١۶ مگاپاسکال                ٢٨ روزه بيشتر از ۴۵ ميليون پاسکال
  
بسته بندی :
بسته بندی درصد های ٢۵ کيلویی عرضه می شود .

شرایط نگهداری :
 دور از بارش باران تابش مستقيم ونيز بدون تحمل فشار زياد تا يک سال قابل نگهداری خواهد بود