ملات ترمیم کننده و محافظتی پایه اپوکسی با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا

ملات ترمیم کننده و محافظتی پایه اپوکسی با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا

AFRA-SIVE A-200

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
200‐A  SIVE‐AFRAبه عنوان ملات سه جزئی بر پايه اپوکسی اصلاح شده سالونت فری با
خواص ضد انقباضی وبدون افت (تيکسوتروپيک) با مقاومت شيميايی و مکانيکی بالا مناسب
جهت سطوح افقی و عمودی و سقف توليد گرديده است اين محصول دارای قابليت اجرا تا ضخامت ۵ سانتيمتر می باشد .

مزايا :
.مقاومت شيميايی بالا.
. مقاومت های خمشی و کششی بالا
.خواص چسبندگی قوی به سطوح سيمانی ،سنگ ،فلز
. مقاومت های سايشی و فشاری بالا
.چسبندگی بالا به عنوان يک خمير چسبنده در محل اتصال بتن و ملزومات فلزی
.ترکيبات از توزيع شده
.بدون انقباض با خواص تيکسوتروپيک

موارد کاربرد :
.ترميم قطعات بتنی پيش ساخته
.ترميم سطوحی بتنی تخريب شده و آسيب ديده
.ملات های تعميراتی جهت سطوح بتنی که آرماتورها نزديک به سطح باقشر نازک پوشيده شده است به عنوان يک پوشش محافظ برای جلوگيری
از نفوذ مواد شيميايی خورنده
. کاربری بر روی سطوح سيمانی و يا سنگ که نياز به مقاومت های مکانيکی و سايشی وشيميايی بالايی می باشد .
.ترميم کف های صنعتی ، مخازن آب و فاضلاب و بتن هايی در معرض آب دريا قرار دارند .
.تعمير های موضعی بر روی سطوح بتنی و فلزی که نياز به کاربری سريع می باشد .

روش استفاده :
ملات اپوکسی آماده شده قابل اجرا توسط ليسه و کاردک بطور مستقيم برروی سطوح از پيش آماده می باشد
مشخصات فنی :
پايه اپوکسی سه جزئی
رنگ طوسی
درصد مواد جامد %١٠٠
 1:0/5:4/2 A,B,C اختلاط نسبت
مدت زمان حفظ کارايی (در دمای٢٥ درجه سانتيگراد) درحدود ٤٥ دقيقه
وزن مخصوص ملات آماده (کيلوگرم در ليتر) ٨/١-+٠٢/٠
زمان خشک شدن سطح (دردمای ٢٥ درجه سانتيگراد) در حدود ١٢٠دقيقه
 KG/CM2٧٠٠< ASTM C579 براساس فشاری مقاومت
مقاومت خمشی ٧ روزه بر اساس C580 ASTM< CM2٢٥٠/KG
ترافيکی سبک (در دمای ٢٥ درجه سانتيگراد) ١روز
کيورينگ کامل ٧روز

مقدار مصرف :
به ازای هر متر مربع به ضخامت يک سانتی متر به مقدار ١٨کيلوگرم مورد استفاده می باشد .
بسته بندی:
 ميشود عرضه ٥٠٠-٧٠٠ های درست AFRA‐SIVE  S‐200
شرايط نگهداری :
در محيط خشک و خنک و به دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداری شود.