ملات ترمیم کننده ضد سولفات

ملات ترمیم کننده ضد سولفات

AFRA-SIVE AS-32

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
32 SIVE-AFRA ملات تعميری بر پايه سيمان و آماده مصرف می باشد که
پس از افزودن آب لازم خمير تعميری دارای الياف و با مقاومت بالايی به وجود
می آورد . ملاتی بدون انقباض بوده که از نفوذ پذيری کم و دوام طولانی برخوردار
می باشد. اين ملات فاقد گرانولهای فلزی بوده و عاری از يون کلر می باشد.
32 SIVE-AFRA جهت استفاده توسط سيستم پاششی و يا ماله کشی طراحی
شده و در يک مرحله اجرا می تواند تا ضخامت ۵٠ ميليمتر را به وجود آورد .ايجاد
ضخامت های بيشتر با روش پاششی قابل اجرا خواهد بود.
اين محصول به نحوی فرموله شده که دارای مقاومت مناسبی در برابر سولفات ها
باشد .
مزایا :
- بدون انقباض بودن ملات موجب اطمينان از اتصال خوب به بستر بتنی و انتقال نيروها در تعميرات سازه ای ميگردد.
- بی نيازی از آماده سازی بستر بوده و اين امر تسريع در عمليات اجرايی می شود.
- قابليت پاششی ملات اجرای مقادير بزرگ آن را ممکن می سازد .
- در هنگام پاشش ضايعات مصالح ناچيزی دارد و اين مسئله موجب صرفه جويی در هزينه تامين مصالح خواهد گرديد .
- نفوذپذيری بسيار کم آن امکان حملات خورنده محيطی را به کمترين مقدار ممکن می رساند .

موارد کاربرد:
- ترميم سازه های در معرض فاضلاب يا سولفات ها.
- تمامی موارد تعمير سازه ای که قابليت استفاده پاششی يا ماله کشی را داشته باشند.
- تعمير تمامی اجزای ساختمانی که تحت بار گذاری مکرر می باشند.
- تعمير تير و ستون پيش تنيده يا مسلح شده.
- به منظور محافظت از سازه های بتنی در معرض عوامل مهاجم چون کلرايد و سولفات.
- تعميرات ساز های در مناطق صنعتی به ويژه آنهايی که در معرض روغن های معدنی و روغن هيدروليکی می باشند.
- تعميرات سازه های دريايی

روش استفاده :
سطح مورد نظر می بايستی تميز و فاقد هر گونه مواد آلاينده بوده و همچنين می بايستی نقاط سست و ضعيف بتنی را مشخص نموده و نسبت
به تخريب آنها اقدام نمود. اين مناطق تا عمق ده سانتی متری بريده شده و دقت شود تا جای ممکن شکل تيز گوشه و مربعی داشته باشند
.همچنين حداقل ضخامت ١٠ ميليمتری پيرامون منطقه تعمير شده حفظ گردد.ّ
سطح مورد نظر بايستی خدشهدار بوده و دست کم از ناهمواری های ۵ ميليمتری با فواصل ٢٠ ميليمتری برخوردار باشد.
چنانچه با سطوح آلوده و سست برخورد شود بهتر است مراتب اجرايی با سرپرست کارگاه هماهنگ گردد تا نسبت به تميزکاری و برشکاری
احتمالی اقدام گردد.

مشخصات فنی :
شکل ظاهری: پودر خاکستری حاوی الياف ريز
وزن مخصوص خميری: حدود ٢٣٠٠ کيلوگرم به ازای مترمکعب .
 مقاومت فشاری در ٢٠ درجه سانتيگراد مطابق استاندارد BS١٨٨١ بخش ١١
 ١ روز بيشتر از ١۶ مگا پاسکال . ٢٨ روز بيشتر از ۴۵ مگاپاسکال .
بسته بندی :
بسته بندی درکيسه های ٢۵ کيلویی عرضه می شود .
شرایط نگهداری:
 دور از بارش باران و تابش مستقيم ونيز بدون تحمل فشار زياد تا يک سال قابل نگهداری خواهد بود