ملات ترمیم کننده زودگیر پایه سیمانی

ملات ترمیم کننده زودگیر پایه سیمانی

AFRA-SIVE SA-90

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
90-SA SIVE-AFRA ملات تعمیری بر پایھ سیمان و آماده مصرف با کسب
مقاومت سریع می باشد کھ پس از افزودن آب لازم خمیرتعمیری الیاف و
بامقاومت بالایی بھ وجود میآورد .
90-SA SIVE-AFRAملاتی بودن انقباض بوده کھ نفوذپذیری کم و دوام طولانی
برخوردار می باشد .این ملات فاقد گرانول ھای فلزی بوده و عاری از یون کلر
می باشد. 90-SA SIVE-AFRA جھت استفاده توسط سیستم پاششی و یا مالھ کشی طراحی شده و در یک مرحلھ اجرا می تواند تا ضخامت ٥۰
میلیمتر را بھ وجود آورد. ضخامت ھای بیشتر با روش پاششی قابل استفاده خواھد بود.
مزایا :
- بدون انقباض بودن ملات موجب اطمینان از اتصال خوب بھ بستر بتنی وانتقال نیروھا در تعمیرات سازه ای میگردد .
- بی نیاز از آماده سازی بستر بوده و این امر سبب تسریع در عملیات اجرایی میشود .
- قابلیت پاششی ملات، اجرای احجام بزرگ آن را ممکن میسازد .
- در ھنگام پاشش ضایعات مصالح ناچیزی دارد و این مسئلھ موجب صرفھ جویی در ھزینھ تامین مصالح خواھد گردید.
- نفوذ پذیری بسیار کم آن امکان حملات خورنده محیطی را بھ کمترین مقدار ممکن میرساند .
موارد کاربرد :
- ترمیم و تعمیر سازه ھای بتنی با محدوده زمانی بھرهبرداری
- تمامی موارد تعمیر سازه ای کھ قابلیت استفاده پاششی یا مالھ کشی داشتھ باشند .
- تعمیر تمامی اجزای ساختمانی کھ تحت بارگذاری مکرر می باشند .
- تعمیر تیر و ستون پیش تنیده یا مسلح شده
- بھ منظور محافظت از سازه ھای بتنی در معرض عوامل مھاجم چون کلراید و سولفات
- تعمیرات سازه ای در مناطق صنعتی بھ ویژه آنھایی کھ در معرض روغن ھای معدنی و روغن ھیدرولیکی می باشند .
- تعمیرات سازه ھای دریایی
روش استفاده :
سطح مورد نظر می بایستی تمیز و فاقد ھر گونھ مواد آلاینده بوده و ھمچنین می بایستی نقاط سست و ضعف بتنی را مشخص نموده و نسبت بھ
تخریب آنھا اقدام نمود .
این مناطق تا عمق ۱۰ سانتیمتری بریده شده و دقت شود تا جای ممکن شکل تیز گوشھ و مربعی داشتھ باشند .ھمچنین حداقل ضخامت ۱۰
میلیمتری پیرامون منطقھ تعمیر شده حفظ گردد .سطح مورد نظر بایستی خدشھ دار بوده و دست کم از ناھمواری ھای ۵ میلیمتری با فواصل ۲۰
میلیمتری برخوردار باشد . چنانچھ با سطوح آلوده و سست برخورد شود بھتر است مراتب اجرایی با سرپرست کارگاه ھماھنگ گردد تا نسبت بھ
تمیزکاری و برشکاری احتمال اقدام گردد .
مشخصات فنی :
شکل ظاھری :پودر خاکستری حاوی الیاف ریز
وزن مخصوص خمیری :حدود ۲ ھزار و ۳۰۰ کیلوگرم بھ ازای ھر متر مکعب
مقاومت فشاری در ۲۰ درجھ سانتیگراد مطابق استاندارد ۱۸۸۱ Bs بخش ۱۱
یک روزه بیشتر از ۱۶ مگا پاسکال
۲۸ روز بیشتر از ۴۵ مگاپاسکال
بستهبندی:
90-SA SIVE-AFRA در بستھبندی ۲۵ کیلوگرمی عرضھ می گردد .
شرایط نگھداری :
دور از بارش باران و تابش مستقیم و نیز بدون تحمل فشار زیاد تا یکسال قابل نگھداری خواھد بود.