ترمیم کننده بتن آماده دو جزئی جهت ترمیم موضعی بتن های تخریب شدهب

ترمیم کننده بتن آماده دو جزئی جهت ترمیم موضعی بتن های تخریب شدهب

PASA-SIVE 1040

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
1010 SIVE‐ PASA ملاتی آماده مصرف جهت ترميم مواضع عميق تخريب
شده بتنی ميباشد ، که بر پايه رزين های امولسيونی ، مواد افزودنی ، سيمان و
پودرهای معدنی به صورت دو جزئی طراحی گرديده است .

مزایا :
.پو درومايع آماده مصرف
.قابليت اجرا در ضخامتهای حدود ٣ تا ۶ سانتيمتر با خواص تيسکوتروپيک ( خمير بدون افت و ريزش )
.بدون انقباض و عدم ترک خوردگی پس از کيورينگ
.چسبندگی فوق العاده به سطح زير کار و آرماتور
.نفوذ پذيری کم با خواص آب بندی

موارد کاربرد :
- ترميم ديوارهای برشی و نماهای بتنی
- ترميم بتن محوطه و کف های بتنی
- کليه سازه های بتنی تأسيسات
- تصفيه خانه های آب و فاضلاب
- سازه های دريايی و کانالهای آب
- ستونها و تيرهای بتنی
- تعميرات لب پريدگی قطعات پيش ساخته بتنی

روش استفاده :
.سطوح بتن و سيمان از هرگونه آلودگی های محيطی ،چربی ،گرد و غبار، پوسيدگی و بتن ضعيف پاکسازی گردد .
.به روش های مکانيکی سطح بستر کار خراشيده و معرض گردد .
.در صورت نمايان بودن ميلگردها لازم است که پشت ميلگردها خالی شود . پيرامون محل تعمير حداقل عمق ١٠ ميليمتر داشته باشد .
ً زنگ زدايی و تميز شوند .
.ميلگردها توسط يکی از روشهای برس زنی يا ماسه پاشی کاملا

مشخصات فنی :
PARTB مايع شيری رنگ برپايه B.S
PARTA پودرخاکستری رنگ حاوی الياف
 ٩-+١ PH(PARTB)
وزن مخصوص PARTA ٠٢/٠-+٦/١کيلوگرم بر ليتر
وزن مخصوص PARTB ٠٢/٠-+٠٢/١کيلوگرم بر ليتر
وزن مخصوص ملات آماده ٠٢/٠-+١/٢کيلوگرم بر ليتر
مقاومت فشاری برحسب کيلوگرمسانتيمتر مربع براساس استاندارد
ASTMC109
 >١٠٠ روزه١
 >٢٥٠ روزه٧
 >٤٥٠ روزه٢٨
مقاومت خمشی ٢٨روزه برحسب کيلوگرم برسانتيمترمربع براساس
استاندارد ASTMC348
 >٨٠
نفوذپذيری(٥٠مترارتفاع آب)براساس استاندارد1048 DIN  کمتراز ٥ ميليمتر
مقاومت چسبندگی برحسب کيلوگرم در سانتيمتر مربع براساس
استانداردASTMC1404
 >٢٠
حفظ کارايی در ٢٠درجه سانتيگراد در حدود ٢٠دقيقه

بسته بندی :
پودرA در کيسهای ٢٠ کيلوگرم روی و مايع B در گالن ۴ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرايط نگهداری :
در محيط خشک و خنک و به دور از تابش مستقيم آفتاب نگهداری شود