چسب و خمیر کاشت آرماتور و بولت در بتن

چسب و خمیر کاشت آرماتور و بولت در بتن

AFRA-FIX 500

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
يک محصول سه جزئی بدون حلال بر پايه رزين اپوکسی AFRA-FIX 500
و هاردنر پلی آميد می باشد که به منظور کاشت آرماتور و بولت ها A بيسفنول
در بتن مسلح طراحی شده است .
مزایا:
چسبندگی بسيار زياد به بتن و فولاد 
مقاومت های فوق العاده زياد کششی و خمشی 
دارای خاصيت خود متراکم است 
مقاومت شيميايی زياد 
طول عمر اين ماده از طول عمر بتن بيشتر میباشد 
جاذب آب نمی باشد 
موارد کاربرد:
کاشت ميلگرد و انکر بولت در بتن يا سنگ 
نصب قطعات و ثابت سازی آنها 
روش استفاده:
سطوح مورد استفاده می بايست عاری از هرگونه چربی ، گرد و غبار ، زنگ زدگی ، ذرات سس و ناپايدار و رطوبت باشد . دو
را می بايست به وسيله همزن برقی تا حصول اطمينان از اختلالات کامل (حدود اً ٢ الی ۴ دقيقه ) ميکس شوند . سپس C و A جزء
را به مخلوط افزوده و به روش قبل مخلوط نمايد . مخلوط نهايی را در مدت زمان کمتر از ٢٠ دقيقه در حفره ها ريخته و B جزء
آرماتور را پس از زنگ زدايی و پاک کردن نمودن هرگونه چربی و مواد آلاينده در داخل حفره ها قرار بدهيد و با چرخانيدن
اطمينان حاصل کنيد . AFRA-FIX آرماتور از در تماس قرار گرفتن کامل سطوح آن با خمير کاشت ميلگرد 500
مشخصات فنی:
پودر C مايع جزء B مايع جزء A حالت ظاهری :جزء 
طوسی C بی رنگ ، جزء B رنگ متمايل به زرد ، جزء A رنگ : جزء 
گرم در سانتيمترمکعب A+B+C = ٢? وزن مخصوص : ٢ 
زمان مصرف : پس از اختلاط اجزاء ٢٠ دقيقه 
زمان خشک شدن سطحی : ۴ ساعت 
زمان خشک شدن نهايی : ٢٤ ساعت 
حصول مقاومت نهايی : ٧ روزه 
مقدارمصرف:
ابتدا حجم حفره رامحاسبه نموده و حجم ميلگرد را از آن کسر می نماييم و با توجه به وزن مخصوص خمير کاشت ميلگرد که برابر
٢ گرم در سانتی متر مکعب است ميزان مصرف محاسبه می گردد . /٢
شرایط نگهداری:
اين محصول را در مکان سرپوشيده و به دور تابش خورشيد و بارندگی نگهداری نماييد . از فشار زياد پرهيز شود .عمر مفيد
محصول حدود ١٢ ماه است اگر در شرايط مناسب و در بسته بندی اصلی نگهداری گردد .