میان بولت آب بند ( کاور بولت بند )

میان بولت آب بند ( کاور بولت بند )

COVER BOLT

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
ميان بولت آب بند در سازههای مانند استخر، مخازن آب و فاضلاب ،
رسوبگيرها و زيرزمين ها و غيره که نيازمند آب بندی به لحاظ بهره برداری
می باشند ، به کارگيری تدابير لازم آب بندی در حين ساخت از اهميت بالايی
برخوردار است . چرا که در صورت عدم لحاظ اين تدابير يا تصميمات لازم ، برای تامين خواسته ها می تواند فرايند بازسازی و
آب بندی ثانويه مورد نياز باشد که خود نيازمند هزينههای بيشتر و صرف انرژی و زمان می باشد . از اين رو همواره بايد در اين
زمينه دقت نمود که سختگيريهای لازم صورت گيرد.
ميان بولت آب بند پلاستيکی با توجه به داشتن قطعات مونتاژی ساده ، به راحتی میتواند در طولهای مختلف توليد شود . در طراحی
به صورت مضرس شده در نظر گرفته شده است که PVC قطعات آن در بخش رابط ميان برد (به صورت دندانه دار) و لوله های
درگيری خوبی با بتن داشته باشد . نکته قابل توجه در مورد اين محصول اين است که به لحاظ ساخته شدن قطعات اصلی از مواد
هيچ گونه واکنشی با بتن انجام نمیدهد . ( PVC) اوليه پلی وينيل کلرايد
مزایا:
١- اقتصادی بودن - حداقل تا ۵ برابر کاهش هزينه های آب بندی
٢- قابليت تنظيم کارگاهی از نظر طول
٣- آب بندی صد درصدی
٤- بدون خوردگی
٥- سطوح نصب
٦- وزن پايين
ميان بولت های آب بند پلاستيکی متشکل از قطعات زیر می باشند:
مخروطی : دو عدد در هر ميان بولت 
رابط : دو عدد در هر ميان بولت 
يک عدد با توجه به طول : PVC لوله آجدار 
آب بند کننده لاستيکی ساده : يک عدد در هر ميان بولت 
آب بند کننده الاستيک لبه دار : دو عدد در هر ميان دولت 
موارد کاربرد:
ميان بولت آب بند پلاستيکی با توجه به داشتن قطعات مونتاژی ساده ، به راحتی میتواند در طولهای مختلف توليد شود . در طراحی
به صورت مضرس شده در نظر گرفته شده است که PVC قطعات آن در بخش رابط ميان بولت ( به صورت دندانه دار ) و لوله های
درگيری خوبی بابتن داشته باشد . نکته قابل توجه در مورد اين محصول اين است که به لحاظ ساخته شدن قطعات اصلی از مواد اوليه
هيچ گونه واکنشی با بتن انجام نمی دهد . ( PVC) پلی وينيل کلرايد
شرایط نگهداری:
در محيط سرپوشيده و با لحاظ شرايط انبارداری و در بسته بندی اوليه تا ٢۴ ماه قابل استفاده می باشد