روغن قالب بتن با خواص رهاسازی قوی

روغن قالب بتن با خواص رهاسازی قوی

AFRA-OIL 320

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
بر پايه روغن های معدنی افزودنی های جدا کننده و AFRA-OIL 320
حلال های آلی طراحی و ساخته شده است. اين محصول مناسب جهت جداسازی
بتن از سطوح قالب فلزی، چوبی و پليمری می باشد.
افزودنی های موجود بر روی سطح قالب در تماس با سيمان ايجاد واکنش نموده
و ايجاد خواص ضد کفی کرده که در نتيجه از حبس هوا در حد فاصل بتن و
قالب جلوگيری می نمايد.در مرحله دوم در ادامه واکنش تشکيل ترکيبات
جداسازی داده و از چسبندگی سيمان به سطح قالب جلوگيری می نمايد.
مزایا :
- عدم چسبندگی توده های سيمان به سطح قالب
- فاقد چربی تأثيرگذار بر روی سطح بتن
- دارای عامل جداسازی به طريقه فعل و انفعال شيميايی
- کاهش هزينه های تميز کاری قالب
- حذف حباب های ايجاد شده در فصل مشترک قالب و بتن
- سطح اکسپوز مناسب با حداقل مقدار حباب سطحی، لک و ناهمواريها
- جلوگيری از خوردگی قالب فلزی و افزايش طول عمر قالب
- عدم تاثير منفی بر خواص سطحی بتن سخت شده
- ايجاد لايه نازک درسطح هيچ گونه تاثيری در واکنش های سيمانی توده بتن نخواهد داشت.
موارد کاربرد:
- مناسب برای قالب های فلزی، چوبی و يا پليمری به منظور حداکثر سرعت جداسازی قالب ها از سطح بتن.
- در بتن ريزی قالب های لغزنده تحت فشار، قطعات پيش ساخته در اندازه های مختلف
-
روش استفاده :
نياز به هيچگونه اختلاط و رقيق سازی نداشته و آماده مصرف می باشد.
استانداردها و مشخصات فنی :
ترکيبات شيميايی، روغن های معدنی، افزودنی های فعال و حلال
رنگ: کهربايی
حالت فيزيکی: مايع با ويسکوزيته پايين
٠.٨٥ کيلو گرم بر ليتر +- وزن مخصوص: ٠.٠٢
ميزان کلرايد: ندارد
مقدار مصرف :
آغشته می گردد . AFRA-OIL با توجه به ميزان زبری سطح قالب بين ٢٠ تا ٧٠ متر مربع رامی توان به ازاء هر ليتر 320
بسته بندی :
در ظروف ٢٠ و ٢٢٠ ليتری عرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
اين محصول را در مکان سرپوشيده و بدور از تابش خورشيد و مواد آتش زا نگهداری شود .