رنگدانه های افزودنی بتن

رنگدانه های افزودنی بتن

رنگدانه های افزودنی بتن

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
معمولا مواد رنگی به دو دسته پيگمنتها( رنگدانه ها) و رنگ ها طبقه
بندی میکنند . رنگها با رنگ متفاوت می باشد . تفاوت آنها در اين است
که رنگ بايستی توسط ماده مورد رنگرزی جذب شود در حالی که
رنگدانه سطح جسم را رنگی ميکند . رنگدانه ها در آب نامحلول هستند . اما میتوان آنها را مانند رنگدانههای مورد مصرف در
نقاشی ، توسط حلال مناسب به صورت سوسپانسيون در آورد .
اگر ساختمان شيميايی رنگدانه به توان اندکی تغيير داد که در آب انحلال پذير گردد ، در اين صورت ممکن است بتوان آن را به
عنوان رنگ در رنگرزی مصرف کرد .
رنگدانه های طبيعی و مصنوعی:
رنگدانه های معدنی طبيعی از پوسته زمين استخراج میشوند ، خرد شده ، شسته شده ، از لحاظ درجه اندازه بندی میشوند . غالبا
برای اين رنگدانه های طبيعی ، معادل مصنوعی هم وجود دارد ، يعنی رنگدانه از اجزاء يگری در اثر يک فرايند شيميايی ساخته
می شود . ظاهر اً از نظر شيميايی بانمونه طبيعی يکسان است ولی اغلب خواص متفاوتی دارد و معمولا به خاطر شکل بلوری
مطلوبتر، خلوص بيشتر و دانه بندی مطلوبتر، مرغوبترازنوع طبيعی می باشد .
رنگدانه های معدنی طبيعی که هنوز اهميت دارند ، ازخانواده اکسيد آهن می باشند که عبارتند از: گل اخرا ، گل ماشی (خاک سرخ )
اجزای زرد ، اکسيدهای آهن قرمز زرد و سياه .
امروزه رنگدانههای آلی به مراتب بيش از رنگدانه های معدنی می باشند . بعضی از جديد ترين رنگدانهها ساختمان آلی فلزی دارند
بيشتر رنگدانههای آلی ،مواد شيميايی هستند که روی يک هسته معدنی هيدروکسيد آلومينيوم رسوب داده شده اند . از مهمترين
رنگدانههای آلی می توان به گروه فتالوسيانين ها اشاره کرد که طيف رنگهای آبی و سبز را در بر میگيرند وفتالوسيانين مس ،
رنگدانه آبی می باشد که به علت خواص مقاومتی در برابر عوامل مختلف ، يک رنگدانه با ارزش به شمار میرود .
موارد کاربرد:
موارد استعمال عمده پيگمانها در لاک ها ، رنگهای روغنی ، ورنی ها ، رنگ های سلولزی ، رنگ های پلاستيکی ، مرکب های
چاپ و رنگرزی کاغذ و تاسيسات آهنی میباشد . صنايع پوششی عمدهترين موارد استعمال پيگمانها می باشد ، امروزه پوشش سطح
وسايل فلزی و چوبی بناها ، وسايل نقليه و... اهميت فراوانی دارد زيرا اين وسايل توسط رنگ از عوامل مختلف مثل هوا، رطوبت
و ترکيبات شيميايی محافظت می شوند .
بسته بندی:
رنگدانه ها ، در کيسه های ٢۵ يا ۵٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
نکات ایمنی:
رنگدانهها ماده ای کم ضرر می باشد . در شرايط عادی آسيبی به پوست نمی رساند . اما به عنوان يک ترکيب شيميايی و رعايت
موارد احتياطی برای جلوگيری از تماس با پوست وبا چشم از دستکش های محافظ عينک استفاده شود و يا پس از تماس مستقيم با
پوست و يا چشم با آب شسته شود .
شرایط نگهداری:
در محيط سرپوشيده خنک ، به دور از رطوبت ودر بسته بندی اوليه تا ١٢ ماه قابل استفاده می باشد.