اسپنسر پلاستیکی بتن

اسپنسر پلاستیکی بتن

PLASTIC SPASER

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
درلغت به معنی فاصله گذار می باشد . ( SPASER ) اسپيسر
اسپيسر های پلاستيکی بتن برای رعايت پوشش ميلگردها در سازه های مسلح مثل دالها ،
ديوارها ، پی ها و ساير احجام بتنی مسلح قابل استفاده بوده و در پروژههای نظير سد و
تونل و ساير ساختمانها و مستحدثات مصرف میشوند .
مزایا:
اسپيسرها با فراهم آوردن امکان ايجاد پوشش بتن کافی ، نقش چشمگيری در افزايش عمر سازه های بتنی دارند . اسپيسرهای پلاستيکی با طراحی خاص ، مواد
اوليه سازگار با بتن ، حمل و نقل راحت و قيمت مناسب در اشکال ، انواع و اندازه های مختلف برای کاربردهايی نظير فونداسيونها ، سقفها ، ديوارها ، ستون
ها و...مورد استفاده قرار میگيرند .
موارد کاربرد:
دردال های بتنی و کف های دومش مورد استفاده قرار میگيرد که اين قطعه به صورت دو تيکه (نر و مادگی ) طراحی شده که قسمت مادگی يا پايه پوشش ٢٥
تا ٣٠ ميليمتر ايجاد میکند و نری آن هم در سايزهای ٩٠ الی ١۵٠ ميلی متر طراحی شده و انتخاب آنها بر اساس ضخامت سقف صورت میگيرد و ميزان
استفاده از اين اسپيسر ۴ عدد در هر متر مربع از واحد سطح می باشد.
خصوصيات اجرایی و نکات:
- فاصله نگهدارها بايد محکم و بادوام باشند به طوری که باعث خوردگی و نيز از بين رفتن پوشش بتنی نگردند.
- فاصله نگهدارها بايد قبل و بعد از بتن ريزی زير بارهای وارده تغيير شکل ندهند .فاصله نگهدار ها بايد طوری انتخاب شوند تا پيوستگی بتن را حفظ
نمايند . فاصله نگهدارها و ميلگرد ها بايد کاملا در موقعيت خود تثبيت شده باشند و بتن ريزی سبب حرکت آنها نگردد.
- فاصله نگهدار هايی که در محل کارگاه ساخته میشوند (توسط سيمان و سنگدانه های مناسب ) بايد با دوام و بدون تخلخل بوده و مقاومت آن در
حدود مقاومت بتن احاطه کننده اطراف باشد . اين نوع فاصله نگهدارها پس از ساخت بايد طبق ضوابط آيين نامه عمل آوری شوند . نسبت آب به
سيمان مخلوط مورد استفاده در ساخت فاصله نگهدارها نبايد بيشتر از مخلوط بتن باشد . ميزان جذب اين فاصله نگهدارنده ها بايد پس از ٣٠ دقيقه
٥ درصد وزنی آنها باشد . / کمتر از ٣
- معمولا در هنگام ساخت فاصله نگهدار ها با مخلوط سيمان و سنگدانه مناسب ، حداکثر اندازه سنگدانه بايد به مراتب کوچکتر از ضخامت پوشش
روی ميلگردها باشد و توصيه میشود به يک سوم از ضخامت پوشش محدود گردد .در اين حالت برای دستيابی به نسبت آب به سيمان مورد نظر در
بتن اصلی ميزان مصرف سيمان و آب برای تامين روانی مناسب افزايش میيابد .به کارگيری روان کننده در ساخت اين بتن يا ملات برای پرهيز از
افزايش آب و سيمان توصيه میشود.
- در ساخت فاصله نگهدارها که برای بستن لقمه به ميلگرد از سيم آرماتوربندی استفاده می شود . بايد توجه داشت داشت فاصله سرسيم در لقمه تا
سطح قالب ( بتن ) از ميزان حداکثر پوشش مجاز تجاوز نکند .
- فاصله نگهدار های پلاستيکی و يا ساخته شده از مواد ديگر ، بايد طوری انتخاب شوند تا باعث نفوذ مواد مضر به داخل بتن نگردند . در مورد
عملکرد فاصله اندازهای پلاستيکی به علت تفاوت زياد ضريب انبساط حرارتی آن با بتن ترديد وجود دارد.
- فواصل فاصله نگهدار ها از هم بايد طوری باشد تا با کارايی بتن هماهنگ بوده به طوريکه بتن اطراف آنها را کاملا فراگيرد و پيوستگی بتن از بين
نرود .
- در کارگاههای کوچک و برای کارهای کم اهميت ، گاهی به جای فاصله نگهدارها از تکه سنگ های برش خورده استفاده می گرددکه اين روش
توصيه نمی گردد ، زيرا در اين تفاوت خواص و بافت اين سنگ ها با سنگدانه های مورد استفاده در بتن، امکان نفوذ از اين نقاط وجود دارد
. -
مقدار مصرف:
ميزان استفاده از اين اسپيسر ۴ عدد در هر متر مربع از واحد سطح می باشد .
شرايط نگهداری:
در محيط سرپوشيده و با لحاظ شرايط انبارداری و دربسته بندی اوليه تا ٢۴ ماه قابل استفاده می باشد.