گروتG3
گروتG3

گروتG3

AFRA-FLOW G-3

دانلود برگه مشخصات فنی

 شرح محصول :
گروت اپوکسی کم حرارت زا )جزء ( Cمخلوطی سه جزئی با بنيان
زرین اپوکسی ١٠٠درصد جامد و بدون حلال است . نوع ویژه هاردنر و
سایر مواد معدنی موجود در فرمولاسيون گروت اپوکسی کم حرارت زا
سبب خواص جریان پذیر بلندمدت و حصول مقاومت فشاری بسيار
زیاد می باشد .
نسبت اختلاط ) ( A:B:C
١٠٠:٥٠:٤٥٠
مزایا :
-کارآیی طولانی دارد
- دارای روانی عالی است
- مقاومت کششی خمشی و فشاری زیادی دارد
- مقاومت زیاد در برابر بارهای فعال و مواد شيميایی
- فاقد جمع شدگی و قابل اجرا بر روی سطوح در معرض رطوبت
موارد کاربرد:
- عمليات نصب تجهيزات ماشين آلات صنعتی که دارای فشارهای دیناميک و استاتيک می باشد .
- پایه های ماشين های نو و قدیمی
-ثابت سازی ماشين آلات روی فونداسيون ها
- رگلاژ سطوح بتنی زیر کف سازی ها
روش استفاده :
همانند سایر اجرا های اپوکسی ، آماده سازی مناسب و فاقد هرگونه چربی ، روغن ، رنگ ، ذرات سست و مواد اضافی
باشند. ذرات سست باید با روشهای مکانيکی مناسب از بين برده شوند . زبر نمودن مقاطع تحت اجرا منجر به افزایش و بهبود
چسبندگی می گردد . تمامی مقاطع فلزی پيش از اجرای گروت باید مطابق استاندارد
ISO 8504آماده سازی شوند و چربی
سطوح به روش حلال شویی مطابق با استاندارد SSPC-SP١پاک گردد .
روش مصرف:
جزء Aو ّ Bرا به مدت یک دقيقه توسط همزن برقی با حداکثر سرعت ٢٠٠دور در دقيقه مخلوط نمایيد. سپس جز Cرا بهآرامی
)به منظور جلوگيری از ایجاد هوای اضافی ( در مدت یک دقيقه به مخلوط Aو Bاضافه نموده عمليات اختلاط را تا دو دقيقه دیگر
ادامه دهيد. از اختلاط کامل اجزا در گوشه ها و کناره های ظرف اطمينان حاصل نمایيد. عمليات گروت ریزی باید بلافاصله پس از
اختلاط کامل به مدت زمان کمتر از ١۵دقيقه صورت پذیرد. اجرای گروت باید به صورت پيوسته و از ارتفاع مناسب صورت پذیرد .
بسته بندی :
در بسته های ٣٠کيلوگرمی عرضه می شود.
شرایط نگهداری:
- در آب و هوای گرم دمای اجزا قبل از مخلوط نمودن می بایست بين ٢٠تا ٢۵درجه سانتيگراد باشد .
- هرگز مخلوط را رقيق نمایيد.
- هرگز از مواد را پيش از اختلاط در مقابل تابش و نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد و از افزایش دمای انبار جلوگيری کنيد.
در صورت رعایت نمودن شرایط فوق عمر مفيد محصول تا یکسال می باشد.