گروتG2
گروتG2

گروتG2

AFRA-FLOW G-2

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
 AFRA-FLOW G-2يک محصول آماده مصرف پودری
است که با افزودن آب در محل کارگاه تبديل به ملاتی بسيار
روان و بدون جمع شدگی می گردد.
مزایا :
- اتصال بسيار خوب به فولاد و بتن
- توسعه مقاومت زود رس حتی در شکل روان
- آب بندی بتن
-عملکرد قابل پيش بينی و معين شده
- غاظت قابل تنظيم
- بدون جمع شدگی
موارد کاربرد:
 AFRA-FLOW G-2بهگونهای فرموله شده است که بتوان آنرا به شکل خميری و يا روان استفاده نمود و به آسانی می توان آن را برای تسطيح
، گروت ريزی و يا پر کردن گودال ها به کار برد .
روش استفاده :
سطوحی که در معرض گروت ريزی قرار می گيرد بايستی تراشيده شوند تا پوسته های احتمالی جدا شده و سنگدانه ها نمايان گردد. از چکش
های سنگين و بادی و ساير ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عين حال در جای خود باقی بماند استفاده نکنند. سطوح بايستی
از وجود روغن ، گرد و خاک ، رنگ ، ماده عمل آوری و ديگر آلودگی ها که باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک گردند . سطوح در معرض
گروت ريزی را خيس نماييد تا آب ملات را جذب نکند، به گونه ای که سطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود داشته باشد . در هنگام کاشت پيچ و
ميلگرد خالی بودن پال ها و عدم آب و يا روغن مورد توجه خاص قرار گيرد در صورت لزوم هوای فشرده برای تخليه آنها استفاده کنيد . صفحه
ستون ها و پيچ ها بايستی تميز و عاری از چربی ، گريس و رنگ باشند . تجهيزات نصب شدنی را تنظيم و ثابت نماييد . اگر لازم است صفحات
فاصله گذاری برداشت شوند آنها را کمی چرب نماييد تا برداشتن آنها آسان شود . مطمئن شويد که قالب بندی محکم و آب بند است تا از حرکت و
خروج گروت جلوگيری شود .
مشخصات فنی :
آب مصرفی : در حالت روان  ٤.٨ليتر برای  ٣٠کيلو گرم . در حالت خميری  ٤.٢برای  ٣٠کيلو گرم
چگالی : در حالت روان  ٢٢٣٠کيلوگرم در متر مکعب و در حالت خميری  ٢٢۵٠کيلوگرم در متر مکعب
انبساط آزاد:  ٢تا  ۴درصد انبساط ماندگار:  ٠تا  ٠.٤درصد
مقاومت فشاری در حالت خميری :  ٣روزه  ٢٩٥کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ،  ٧روزه  ٣٦٥کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ،
 ٢٨روزه  ٥٦٠کيلوگرم بر سانتيمتر مربع
مقاومت خمشی در حالت روان:  ٢٨روزه  ٦.٩٥مگاپاسکال
مقاومت کششی در حالت روان:  ٢٨روزه  ۴.٠۴مگاپاسکال
نفوذ آب: کمتر از  ١٠ميليمتر
مقادیر مصرف :
هر کيسه  ٣٠کيلو گرمی پانزده و نيم ليتر فضا را پر ميکند و در حالت روان  ۶۵کيسه  ٣٠کيلوگرمی برای پر کردن يک متر مکعب لازم است .
بسته بندی :
در بسته های  ٣٠کيلوگرمی عرضه می شود.
شرایط نگهداری:
اين محصول را در مکان سرپوشيده و بهدور تابش خورشيد و بارندگی و روی پالت نگهداری نماييد از فشار زياد پرهيز شود عمر مفيد محصول
حدود  ١٢ماه است اگر در شرايط مناسب و در کيسه های اصلی نگهداری گردد.