گروت نرمال
گروت نرمال

گروت نرمال

AFRA-FLOW S-200

دانلود برگه مشخصات فنی


 AFRA-FLOW S-200يک محصول آماده مصرف پودری است که با
افزودن آب در محل کارگاه تبديل به ملاتی بسيار روان و بدون جمع شدگی می گردد.
مزایا :
- عملکرد قابل پيش بينی و معين شده
- توسعه مقاومت زودرس حتی در شکل روان
- بدون جمع شدگی
- آب بند کننده بتن
- غلظت قابل تنظيم
-اتصال بسيار خوب به فولاد و بتن
موارد کاربرد:
 AFRA-FLOW S-200بهگونهای فرمول شده است که بتوان آن را به شکل خميری و يا روان استفاده نمود . به آسانی می توان آنرا برای
تسطيح گروت ريزی و يا پر کردن گودال ها به کار برد .
روش استفاده :
سطوحی که در معرض گروت ريزی قرار می گيرد بايستی تراشيده شوند تا پوسته های احتمالی جدا شده و سنگدانه ها نمايان گردد. از
چکش های سنگين و بادی و ساير ابزار مشابه که باعث شود سنگدانه ها شکسته شده و در عين حال در جای خود باقی بماند استفاده نکنند. سطوح
بايستی از وجود روغن ، گرد و خاک ، رنگ ، ماده عمل آوری و ديگر آلودگی ها که باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک گردند . سطوح در
معرض گروت ريزی را خيس نماييد تا آب ملات را جذب نکند، به گونه ای که سطوح مرطوب بوده ولی آب آزاد وجود داشته باشد . در هنگام
کاشت پيچ و ميلگرد خالی بودن پال ها و عدم آب و يا روغن مورد توجه خاص قرار گيرد در صورت لزوم هوای فشرده برای تخليه آنها استفاده
کنيد . صفحه ستون ها و پيچ ها بايستی تميز و عاری از چربی ، گريس و رنگ باشند . تجهيزات نصب شدنی را تنظيم و ثابت نماييد . اگر لازم
است صفحات فاصله گذاری برداشت شوند آنها را کمی چرب نماييد تا برداشتن آنها آسان شود . مطمئن شويد که قالب بندی محکم و آب بند است تا
از حرکت و خروج گروت جلوگيری شود .
مشخصات فنی :
آب مصرفی : در حالت روان  ٤.٨ليتر برای  ٣٠کيلو گرم . در حالت خميری  ٤.٢برای  ٣٠کيلو گرم
چگالی : در حالت روان  ٢٢٣٠کيلوگرم در متر مکعب و در حالت خميری  ٢٢۵٠کيلوگرم در متر مکعب
انبساط آزاد:  ٢تا  ۴درصد انبساط ماندگار:  ٠تا  ٠.٤درصد
مقاومت فشاری در حالت خميری : يکروزه  ١٣٠مگاپاسکال ، سه روزه  ٢۴٠مگاپاسکال ،  ٢٨روزه  ۵٠٠مگا پاسکال
مقاومت خمشی در حالت روان:  ٢٨روزه  ۴.٩۵مگاپاسکال
مقاومت کششی در حالت روان:  ٢٨روزه  ۴.٠۴مگاپاسکال
نفوذ آب: کمتر از  ١٠ميليمتر
مقادیر مصرف :
هر کيسه  ٣٠کيلو گرمی پانزده و نيم ليتر فضا را پر ميکند و در حالت روان  ۶۵کيسه  ٣٠کيلوگرمی برای پر کردن يک متر مکعب لازم است .
بسته بندی :
در بسته های  ٣٠کيلوگرمی عرضه می شود.
شرایط نگهداری:
اين محصول را در مکان سرپوشيده و بهدور تابش خورشيد و بارندگی و روی پالت نگهداری نماييد از فشار زياد پرهيز شود عمر مفيد محصول
حدود  ١۴ماه است اگر در شرايط مناسب و در کيسه های اصلی نگهداری گردد.