گروت اپوکسی با مقاومت بالا و بدون جمع شدگی
گروت اپوکسی با مقاومت بالا و بدون جمع شدگی

گروت اپوکسی با مقاومت بالا و بدون جمع شدگی

PASA-FLOW 310

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
 PASA-FLOW 310ماده ای بر پايه اپوکسی سالن نت فری به صورت سه جزئی
)  ( A,B,Cدر دو تيپ زیر می باشد .
تيپ  :١با دانه بندی تا يک ميلی متر برای گروت ريزی به ضخامت تا  ٣سانتی متر
تيپ :  ٢با دانه بندی تا  ٢.٥ميليمتر برای گروت ريزی به ضخامت  ١٠سانتيمتر
مزایا :
مقاومت خمشی فشاری و کششی بالا در سنين اوليه . مقاوم در مقابل مواد نفتی و مواد شيميايی . مقاوم در مقابل تکان و لرزش دستگاه .
چسبندگی فوق العاده به فولاد و بتن بدون انقباض و جدا شدگی از روی سطح . مناسب برای گروت ريزی با کاربرد کاربری سريع . دارای
خواص روانی و خود تراز شونده .
موارد کاربرد:
- گروت ريزی زير ماشين آلات که دارای لرزش مدام باشند .
- گروت ريزی کمپرسور گاز ، سنگ شکن ، ماشين آلات صنايع پتروشيمی و نصب تجهيزات سنگبری و جرثقيل .
- گروت ريلی در صنايع سنگين و ژنراتورهای نيروگاه ها
- گروت ريزی باکس ها ، نصب بولت ها ، آب بندی دريچه های آب و فاضلاب .
- نصب صفحه ستون هايی که نياز به کاربری سريع دارند .
- مقاوم در مقاوم سازی ستون ها و فونداسيونها . گروت ريزی ما بين ستون بتنی و غلاف فلزی.
- تعمير کف های بتنی در کارخانجات صنايع سنگين
روش استفاده :
 -قبل از گروت ريزی سطح بتن نسبتاً هموار گردد تا مانعی در مسير جريان گروت وجود داشته باشد .
 -پيشنهاد می گردد که سطح بتن توسط عمليات  CHIPPNGزير به هرگونه سستی صد برداشته شود بايد دقت شود . بايد دقت شود که
استفاده از وسايل با قدرت بالا به دليل احتمال ايجاد ترک در سطح فونداسيون خودداری شود .
 -گروت ريزی پس از کيورينگ  ٢٨روزه بتن اصلی انجام گردد
استانداردها و مشخصات فنی :
قابل ارزيابی با استانداردهای D 638 , C 531 , D 2566 , ASTM C 576
حالت فيزيکی  : A,Bمايع حالت فيزيکی  : Cپودر
رنگ  : A , Bبی رنگ و عسلی رنگ پودر  : Cکرم
مقدار مصرف :
ميزان مصرف آب با توجه به وزن مخصوص  PASA-FLOW 310و حجم اجرا محاسبه می گردد .
بسته بندی :
درب های شامل کيسه و ظروف ٦-١و  ١٢-٢و  ٣٦-٣کيلوگرمی عرضه می شود .
شرایط نگهداری:
ظروف در محل خشک ، خنک و با تهويه مناسب نگهداری شود .
در صورت رعایت نمودن شرایط فوق عمر مفيد محصول تا یکسال می باشد