افزودنی منبسط شونده
افزودنی منبسط شونده

افزودنی منبسط شونده

AFRA-FLOW 600

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
 AFRA-FLOW 600افزودنی منبسط کننده های از که جمع شدگی طبيعی
ناشی از خشک شدن سيمان را جبران ميکند.
به شکل پودر توليد شده و علاوه بر منبسط کننده حاوی مواد روان کننده بتن
نيزمی باشد که ساخت ملات های گروت و ترکيبات سيمانی با نسبت های کمتر
آب به سيمان را ممکن می سازد و به اين ترتيب موجب افزايش مقاومت نهايی
نيز می گردد . بيشترين مقدار انبساط ناشی از استفاده AFRA-FLOW 600
پيش از آغاز گيرش اوليه سيمان اتفاق میافتد .
مزایا :
 AFRA-FLOW 600به طور معمول در مواردی به کار میرود که قصد جبران نشست ناشی از انقباض سيمانی را داشته باشيم . در موارد
اتصال سطوح بتنی و فولادی چون کاشت پايه ماشينآلات و محافظت کابل های پيش تنيده می توان  AFRA-FLOW 600استفاده نمود بيشترين
مقدار انبساط در حدود  ١تا  ٢.٥ساعت پس از مخلوط نمودن آن در محيط سيمان ای اتفاق افتاده که بسته به دمای محيط متفاوت خواهد بود .
استفاده از  AFRA-FLOW 600در دوغاب سيمان موجب انبساط حجمی تا  ٣.٢۵درصد و در ملات ماسه - سيمان به نسبت  ١به  ١موجب انبساط
تا  ٢درصد خواهد گرديد .
موارد کاربرد:
- ساخت ملات های بدون انقباض
- استفاده در دوغاب های تزريقی پرکننده
روش استفاده :
ابتدا آب درون مخلوط کن ريخته ، سپس سيمان را اضافه کنيد و تا يکنواخت شدن مخلوط سيمانی همزن را ادامه دهيد .
 AFRA-FLOW 600و ماسه را به محيط مخلوط کن اضافه کرده و به مدت  ٢دقيقه ديگر هم زن را ادامه دهيد .
مشخصات فنی :
رنگ : پودر قهوه ای يا خاکستری مقدار کلرايد : فاقد کلر بر اساس BS٥٠٧٥
مقدار نيتريت : فاقد نيتريت درجه اشتغال : غيرآتش زا
مقدار مصرف :
 ۵٠٠گرم به ازای  ١٠٠کيلوگرم سيمان
بسته بندی : .
بندی در قوطی های  ٧۵٠گرمی و يا کيسه های  ٢٠کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
به دور از تابش مستقيم خورشيد و بارش باران نگهداری شده و همچنين از فشار زياد پرهيز گردد.