سخت کننده پایه سیمانی خشکه پاشی

سخت کننده پایه سیمانی خشکه پاشی

AFRA-TOP 900

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول:
محصولی آماده برای استفاده متشکل ازسنگدانه های AFRA-TOP 900
مصنوعی معدنی و سيمانی می باشد که بصورت خشک پاشی بر روی سطوح تازه
بتنی اجرا میشود.
حفاظتی مداوم در برابر استفاده های متوالی ، ضربه و سايش AFRA- TOP 900
را برای سطح بتنی ايجاد میکند . همچنين مقاومت بالا در برابر مواد شيميايی صنعتی ، چربيها ، روغن صنعتی ، مواد شوينده ومايعات
هيدروليکی که درصنايع هوايی يافت میشوند از خود نشان میدهد ٠
مزایا:
٠از قبل مخلوط شده در کارخانه که تضمينی برای کيفيت است ٠
٠اجرای يکپارچه بر روی بتن تازه
٠اجرای سريع درنتيجه صرفه جويی در وقت
٠اجرای آسان
٠محافظت بهتر از محل درزها ، با اعمال مواد بيشتر در انتهای قطعه
٠مقاومت در برابر فرسايش ، سايش و ضربه از بتن معمولی بالاتر می باشد ٠
٠اکسيده نمی شود
٠سطح نهايی غير لغزنده
٠نفوذناپذيری بالا در مقايسه با بتن در شرايط مساوی
به بخشی از سازه بتنی تبديل شده و به همين دليل نه طبله کرده و نه جدا میشود . AFRA- TOP 900 .
٠ گردوغبارنمیگيرد
٠برای استفاده های داخلی و خارجی مناسب ميباشد
٠نظافت آسان
٠مقرون به صرفه
٠بدون هيچ نيازی به نگهداری ، عملکردی با دوام دارد
موارد کاربرد:
٠کارگاهها ٠ نيروگاهها ٠گاراژها ٠پارکينگ ها ٠انبارها ٠نواحی بارگيری ٠کارخانهها ٠ کارگاههای کشتی سازی ٠آشيانههای هواپيما
٠پارکينگهای طبقاتی ٠کارواشها ٠محل نشست هليکوپترها
روش استفاده:
را به صورت ايدهآل به سطحی می زنند که نه زياد خشک و نه زياد مرطوب باشد ٠ دمای محيط عامل اصلی تعيين کننده AFRA- TOP 900
اين زمان است ٠به طور معمول در دماهای ٣۵ تا ۴۵ درجه سانتيگراد زمان ٣٠ تا ۴٠ دقيقه پس از بتن ريزی پيشنهاد میشود ٠اين مدت در
دمای کمتر از ٣۵ درجه سانتيگراد طولانیتر خواهد شد
مشخصات فنی:
خواص درج شده در ذيل فقط برای راهنمايی می باشند و ضمانتی برای عملکرد نيست .
مقاومت شيميايی : در صورت عمل آوری مناسب در برابرروغنهای ماشين ، معدنی ، اسيدهای ضعيف ، محلول های نمکی ١٠ درصد آب دريا ،
محلول های قليايی تا ٢۵ درصد مقاومت می کند ٠
را در پنج کيلوگرم در متر مربع اجرا کنيد تقريبا AFRA- TOP هنگامی که 900 ASTMC مقاومت سايشی : در آزمايشهای مطابق با 1353
٢۴٠ درصد مقاومت سايشی بيشتری در مقايسه با بتن شاهد از خود نشان می دهد ٠
بسته بندی:
در کيسه های ٢۵ کيلوگرمی عرضه می شود ٠ AFRA- TOP 900
شرایط نگهدا ری:
اين محصول را در مکان سرپوشيده و به دور تابش خورشيد و بارندگی بر روی پالت نگهداری نماييد ٠از فشار زياد پرهيز شود ٠عمر مفيد
محصول حدود ١٢ ماه است ٠عدم رعايت روش انبارداری مناسب باعث صدمه ديدن محصولات بسته بندی آن میشود ٠