ماستیک پایه قیری اصلاح شده گرم اجرا

ماستیک پایه قیری اصلاح شده گرم اجرا

AFRAFLEX F-900

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
يک درزگير الاستيک بر پايه بيتومن رابر است که تا AFRAFLEX F‐900
حالت سياليت گرم شده و برای درزهای اجرايی و انبساطی مصرف میشود .
مزایا مقاوم :
‐ مقاوم در برابر آب دريا و فاضلاب
‐ مقاوم در برابر شرايط جوی
‐ چسبندگی بسيار خوب به بتن ، چوب ،آهن
‐ بدون شره تا بالای ٨٠ + درجه سانتيگراد
‐ حفظ انعطاف پذيری در دمای پايين
موارد کاربرد :
‐ خصوص آب بندی مخازن آب آشاميدنی و استخرهای ذخيره آب و سدها
‐ به عنوان در زير انعطافپذير و بادوام در درزهای انبساط و اجرايی زير مانند : جاده های بتنی :محيط پارکينگ ها و اتوبان ها ، خيابان ها ،
سقفها ، بالکنها ، پارکينگ های طبقاتی ، کانالهای آبرسانی ، منابع ذخيره آب آشاميدنی و درز بين دو ساختمان در پشت بام ها و تصفيه خانه
های آب و فاضلاب .
روش استفاده :
شرايط حدودی درز ها بايد به شرح زير باشد:
حداقل عمق درز: ١٠ ميليمتر
برای درزهای انبساط :
١ سانتيمتر : ١ سانتیمتر / نسبت عرض به عمق : ١الی ٥
برای درز های اجرايی :
١سانتيمتر / نسبت عرض به عمق: ١الی ٥
مشخصات فنی :
- حالت فيزيکی :جامد
- رنگ :مشکی
١/ ١ ليتربر کيلوگرم - ٧ / - وزن مخصوص: ١
- نوع ماستيک :قير اصلاح شده
- روندگی :(درجه سانتيگراد ): تا ٨٠ درجه سانتيگراد روندگی ندارد
- قابليت انعطاف پذيری: ۶٠ درصد متوسط درز، تابستان خيلی گرم و زمستان معتدل
نکات ایمنی :
از تماس با پوست و چشم خودداری گردد . اين محصول محتوی هيچ ماده خطرناکی نمی باشد .
برای آگاهی بيشتر به بروشور ايمنی محصول مراجعه نماييد
- اين محصول را در تماس با کولتار قرار ندهيد
- حداکثر دمای مجاز ١٩٠ درجه سانتيگراد
- دمای ريزش( درجه سانتيگراد ) مثبت ۴٠ تا مثبت ١٨٠