افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده آب بتن

افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده آب بتن

AFRA-BUILD LN-220

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
220-LN BUILD-AFRA افزودنی فوق روان کننده و فوق کاهنده آب با خواص
ديرگيری،جهت توليد بتن های روان با کارايی بالا با حداقل نسبت آب به سيمان و حفظ
اسلامپ برای زمان کوتاه طراحی گرديده است .قابليت کاهش آب اختلاط بتن تا ١٨%با
اسلامپ ثابت دارد که همين امرعامل افزايش مقاومت فشاری و افزايش دوام بتن می شود.
عامل موثر در پخش ذرات سيمان،خاکستر بادی و ميکرو سيليس بوده واز تمايل جذب و
توده ای شدن آنها جلوگيری می نمايد.لذا خمير سيمان بطور همگن در مخلوط پخش شده و
آب محصورشده در بين ذرات،آزاد ميگردد.اين عمل سطح موثر سيمان در عمل هيدراسيون
را افزايش می دهد.
مزایا :
بهبود خواص رنولوژيکی و مکانيکی بتن از قبيل کارايی ،مقاومت فشاری و خمشی و مدول الاستيسيته
موارد کاربرد:
جهت ساخت بتن های پر مقاومت با کاهش نسبت آب به سيمان
. قطعات پيش تنيده
. قطعات پيش ساخته
. ساختمانهای بلند مرتبه
روش استفاده :
 آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و ترکيبات
خشک افزوده می شود .
220-LN BUILD-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود
استانداردها :
ASTM C494 TYPE F  ‐  
EN934-2-TABLE3,1/3,2  ‐ 
ISIRI 2930 – TABLE ¾  ‐   

مقادیر مصرف :
220-LN BUILD-AFRA قابل استفاده به ميزان ٤/٠تا ١٫٥ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد.  ميزان مصرف با توجه به طرح
اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود . 

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری :
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.