فوق روان کننده بتن با خواص حفظ اسلامپ بالا

فوق روان کننده بتن با خواص حفظ اسلامپ بالا

AFRA-BUILD R-4410

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
4410-R BUILD-AFRA فوق روان کننده های از نسل سوم بر پايه تکنولوژی پلی کربوکسيلات های اصلاح شده ميباشد . اين محصول با
خواص حفظ اسلامپ بتن در زمان طولانی و تاخيری ٢ تا ٦ ساعت طراحی و توليد شده است .
مزایا :
- عدم ايجاد آب انداختگی و جداشدگی در روانی بالا
 -توليد بتن با اسلامپ تاخيری ٢ تا ٦ ساعت ، بدون افت مقاومت ، قابل استفاده در شرايط آب و
هوايی گرم و معتدل .
- کاهش ترک ناشی از جمع شدگی بتن ، بهبود و تسهيل عمليات پمپاژ و تراکم
- کاهش نفوذپذيری در مقابل آب ، کلرايد و سولفات بدليل کاهش شديد نسبت آب به سيمان
- حفظ کارايی در طول زمان و جلوگيری از ايجاد درز سرد در فواصل بتن ريزی .
- افزايش مقاومت سايشی و دوام بتن در مقابل سيکل های يخ و ذوب بدليل کاهش نسبت آب به سيمان
- چهت توليد بتن با کارايی بالا و توان حفظ اسلامپ در زمان طولانی طراحی شده است . اين محصول کاهش در مقاومت های سنين اوليه داشته
که درسنين ٧ تا ٢٨ روز عامل افزايش مقاومت فشاری نسبت به بتن شاهد ميشود .
- کاهش ميزان مصرف در مقايسه با افزودنی های پلی کربوکسيلات معمولی .
موارد کاربرد:
بتن ریزی به روش ترمی . بتن با حمل طولانی بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم و معتدل . مناسب جهت بتن با سيمان های
با افت اسلامپ بالا . بتن ریزی در مسير و پمپاژ طولانی در آب و هوای گرم و معتدل . ساخت یتن های فوق روان همراه با ميکرو
سيليس ، خاکستر بادی و سرباره

روش استفاده :
 استفاده آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و
ترکيبات خشک افزوده می شود .
4410-R BUILD-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود.
استانداردها :
ASTM C494 TYPE G -
EN934-2-TABLE11.1/11.2 -
ISIRI 2930 – TABLE 12,13 -

مقادیر مصرف :
4410-R BUILD-AFRA قابل استفاده به ميزان ٥.٠تا ٥.١ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد. ميزان مصرف با توجه به طرح
اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود . پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف و تاثير آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده
مانند کارايی حفظ کارايی گيرش و مقاومت های اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود.

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.