فوق روان کننده بتن با توانایی کسب مقاومت بالا در سنین اولیه

فوق روان کننده بتن با توانایی کسب مقاومت بالا در سنین اولیه

AFRA-BUILD A-7110

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
7110-A BUILD-AFRA فوق روان کننده های از نسل سوم بر پايه تکنولوژی پلی
کربوکسيلات اتر ميباشد . اين محصول ببه نحوی طراحی گرديده است که بتواند علاوه بر
افزايش روانی ، در توليد قطعات پيش ساخته و پيش تنيده باعث کسب سريع مقاومت در
سنين اوليه در دمای شرايط محيطی گردد .
مزایا :
- بهبود کيفيت بتن با کاهش نسبت آب به سيمان تا ٤٠ %
 - کاهش زمان بتن ريزی و هزينه های اجرايی و بهبود کيفيت سطوح اکسپوز
- کاهش زمان بتن ريزی و هزينه های اجرايی و قالب برداری سريع
- کاهش نفوذپذيری و افزايش دوام با کاهش نسبت آب به سيمان تا ٤٠ %
- افزايش مقاومت سايشی به دليل کاهش نسبت آب به سيمان
موارد کاربرد:
7110-A BUILD-AFRA برای توليد قطعات پيش ساخته و پيش تنيده . ساخت بتن های فوق روان با حداقل نسبت آب به سيمان . در کليه بتن
هايی که نياز به کسب مقاومت اوليه و نهايی بالا می باشد .
روش استفاده :
 استفاده آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و
ترکيبات خشک افزوده می شود .
7110-A BUILD-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود
استانداردها :
ASTM C494 TYPE F -
EN934-2-TABLE3,1/3,2 -
ISIRI 293٠ – TABLE ¾ -

مقادیر مصرف :
7110-A BUILD-AFRA قابل استفاده به ميزان ٢.٠تا ٢.١ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد. ميزان مصرف با توجه به طرح
اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود . پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف و تاثير آن بر روی خواص بتن تازه و سخت شده
مانند کارايی حفظ کارايی گيرش و مقاومت های اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود.

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری:
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.