افزودنی ضد یخ فاقد کلراید

افزودنی ضد یخ فاقد کلراید

AFRA-CRETE N-350

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
350-N AIR-AFRA افزودنی مايع جهت حفاظت بتن در برابر يخ
زدگی در دمای پايين تر از صفر درجه ميباشد . اگرچه همواره توصيه
ميشود در هنگام بتن ريزی در هوای سرد تمهيدات زير مورد توجه قرار
گرفته شود :
.گرم کردن آب و مصالح.
. ايجاد حفاظ در اطراف محيط کارگاه
. پوشاندن بتن بلافاصله پس از بتن ريزی
مزایا :
با افزايش دمای بتن و تاثير بر روند هيدراسيون باعث کسب مقاومت زود هنگام می گردد و بتن را از يخ زدگی حفظ می نمايد
موارد کاربرد:
350-N AIR-AFRA با افزايش دمای بتن و تاثير بر روند هيدراسيون باعث کسب مقاومت زود هنگام می گردد و بتن را از يخ زدگی
حفظ می نمايد. اگرچه لازم است بلافاصله پس از اتمام بتن ريزی سطوح بتنی با لحاف پشم شيشه ويا هر عايق کننده ديگری کاملا پوشش
داد تا از اتلاف دمای بتن جلوگيری شود.

مقدار مصرف : .
مقدار دقيق 350-N AIR-AFRA بستگی به دمای زمان بتن ريزی داشته و بر طبق جدول زير تعيين می گردد:

دما برحسب درجه سانتيگراد مصرف نسبت به وزن سيمان
صفر تا٤ -درجه ادرصد
٤-تا ٨ -درجه ٢درصد
٨ -تا ١٢ -درجه ٣درصد
١٢ -تا ١٥ -درجه ٤درصد

استانداردها :
  TYPE B,C AND G ASTM C - 494 BS507 PART 1
   
شکل ظاهری :مایع کهربایی رنگ
وزن مخصوص :١٢٦٠ کيلو گرم در متر مکعب
 ١٢/٥ تا ١٠/٥ : قليایی عدد
مقدار کلر : فاقد کلر
دمای بتن ریزی : تا ٨ درجه سانتيگراد 

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری :
چنانچه در ظروف اصلی در جای سر پوشيده و به دور از تابش نور خورشيد قراردهيد به مدت ٢ سال قابل استفاده است .