افزودنی سوپر ژل میکروسیلیکا

افزودنی سوپر ژل میکروسیلیکا

AFRA-MIX M-4500

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
4500-M MIX-AFRA علاوه بر استفاده در ساخت بتن های با مقاومت بالا ، آب بند
نفوذپذيری کم ، دوام بالا و ملات های ويژه ، در بتن هايی که کاهش ترکهای پلاستيک،
ارتقا نسبی مقاومت های کششی و خمشی بتن مد نظر می باشد کاربرد دارد . همچنين در
شرايطی که بتن در معرض ضربه و بارهای متناوب ديناميکی است استفاده از اين
محصول توصيه می شود.
مزایا :
- کاربرد آسان و مرتفع سازی مشکلات ناشی از استفاده مستقيم از پودر
ميکروسيليس
- کاهش هزينه حمل در مقايسه با ميکروسيليس
- افزايش مقاومت فشاری
- کاهش نسبت آب به سيمان
- کاهش نفوذپذيری و افزايش دوام ناشی از کاهش نفوذپذيری
- افزايش دوام ناشی از افزايش مقاومت الکتريکی و در نتيجه افزايش مقاومت در برابر خوردگی
 -
موارد کاربرد:
- سازه های ساحلی - سازه های نگهدارنده آب
- روسازی های بتنی - بتن های پرمقاومت
- مقاومت نازک بتنی - بتن های نظامی و پدافندی
- سازه های در معرض بارهای ديناميکی ، ضربه و خستگی
- سازه های بتنی در معرض سيکل های شديد انجماد و ذوب
استانداردها و مشخصات فنی :
ASTM C1202 AND BS EN 12390-8 , BS 1881-122
حالت : در وضعيت سکون ژله ای و پس از تکان دادن مايع
رنگ : خاکستری ، وزن مخصوص : ٣۵.١ ، ميزان کلرايد : فاقد کلر و يا بسيار کم از حد مجاز استاندارد
نيترات : ندارد ، درجه انجماد : صفر درجه سانتيگراد ، نقطه اشتغال : ندارد

مقادیر مصرف :
مقدار دقيق مصرف می بايست از طريق آزمايش های کارگاهی مشخص گردد ، لذا به عنوان راهنمايی توصيه میشود به ميزان ٣ تا ٥
درصد وزن سيمان مصرفی به بتن افزوده گردد . اين مقدار را می توان در هنگام ساخت بتن و يا پس از ساخت به بتن اضافه نمود .

بسته بندی :
بسته بندی درصد های ٢۵ کيلویی عرضه می شود
شرایط نگهداری:
 محصول فوق بايستی در ظروف اصلی خود و در دمای بيش از ۵ +درجه سانتی گراد نگهداری شود . در صورت يخ زدن میتوانيد آن
را به آرامی گرم نمود و هم بزنيد تا دوباره بازيافت شود . عدم رعايت شرايط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسيب ديدن محصول و يا
ظرف آن گردد برای کسب اطلاع بيشتر از روش نگهداری مناسب می بايست با بخش فنی شرکت افراز بنای پاسارگاد تماس حاصل نماييد .