افزودنی زودگیر پودری جهت شاتکریت به روش خشک

افزودنی زودگیر پودری جهت شاتکریت به روش خشک

AFRA-CRETE S-101

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
101-S CRETE-AFRA افزودنی زودگير پودری بدون کلرايد طراحی شده جهت تسريع در
گيرش شاتکريت به روش خشک می باشد .
مزایا :
- بدون کلرايد و هرگونه اثرات خوردگی بر روی فلزات
- تسريع در گيرش ملات و سيمان
- کاهش ريزش مصالح به علت چسبندگی مناسب و گيرش تسريع شده
- امکان اجرای لايه های ضخيم ملات در سطوح عمودی وسقف
- گيرش سريع ملات و جلوگيری از نشست در ترميم مناطق آب دار
 -
موارد کاربرد:
- ايمن سازی سطوح تونل در عمليات حفاری
- جهت انجام تعمير سطوح بتنی در تونل به وسيله عمليات شاتکریت ، شاتکريت لايه های نهايی تونل
- بتنی در تونل به وسيله عمليات شاتکریت
- افزايش پايداری سطوح شيبدار، زيرزمينی و چاه ها
 -
روش استفاده :
- 101-S CRETE-AFRA پيش از اجرا با ترکيبات خشک به خوبی مخلوط شود .
- این زودگير زمانی که با آب مخلوط می شود شروع به واکنش مینماید.
- در صورت استفاده از ماسه خيس ، 101-S CRETE-AFRA درست قبل از اختلاط با آب به مخلوط اضافه گردد.
مشخصات فنی :
- نگ : سفيد
PH : ١٣.٥ +- ١ -
 - حالت فيزيکی : پودر،
 - کلرايد (PPM : (حداکثر ۵٠٠
٠.٦ -+ ٠.٠٢ : توده مخصوص وزن -
مقادیر مصرف :
- قابل استفاده به ميزان ٢ تا ۶ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد . ميزان مصرف با توجه به سرعت
گيرش مورد نظر ، رطوبت مقطع ، شرايط دمای محيط سيمان مصرفی و نسبت آب به سيمان تغيير می يابد .
- مصرف بيش از حد ممکن است منجر به گيرش مخلوط پيش از رسيدن به سطح و افزايش ريزش و ضايعات شود.
- در صورت استفاده از مقادير بالا احتمال کاهش مقاومت وجود دارد .
- انجام آزمايش در محل کارگاه جهت تعيين ميزان بهينه مصرف پيشنهاد می گردد.

بسته بندی :
- 101-S CRETE-AFRA در کيسه های ١۵ تا ٢٥ کيلوگرمی عرضه می شود .
شرایط نگهداری:
 در صورت حفظ و نگهداری در شرايط مناسب پيشنهادی و در بسته بندی اوليه تا ١٢ ماه قابل نگهداری
 می باشد .