افزودنی ضد یخ فاقد کلراید

افزودنی زودگیر و ضدیخ بتن

AFRA-CRETE C-440

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
440- C CRETE-AFRA افزودنی پودری جهت حفاظت بتن در برابر يخ
زدگی در دمای پايين تر از صفر درجه ميباشد. اگرچه همواره توصيه می
شود در هنگام بتن ريزی در هوای سرد تمهيدات زير مورد توجه
قرارگرفته شود.
مزایا :
440- C CRETE- AFRA با افزایش دمای بتن و تاثير برروند هيدراسيون باعث کسب مقاومت زود هنگام می گردد و بتن را از یخ
زدگی حفظ می نماید .

موارد کاربرد:
440- C CRETE- AFRA با افزايش دمای بتن و تاثير يرروند هيدراسيون باعث کسب مقاومت زود هنگام می گردد و بتن را از يخ
زدگی حفظ مينمايد . اگرچه لازم است بلافاصله پس از اتمام بتن ريزی سطوح بتنی با لحاف پشم ششه و يا هر عايق کننده ديگری کاملا
پوشش داد تا از اتلاف دمای بتن جلوگيری شود.

مقدار مصرف :

مقدار دقيق 440- C AIR-AFRA بستگی به دمای زمان بتن ريزی داشته و بر طبق جدول زير تعيين ميگردد .
(مقادير برای بتن با عيار ٣٥٠ کيلوگرم سيمان بوده و در صورتی که عيار کاهش يابد به مقادير درصد مصرفی نيم درصد اضافه می گردد)


دما برحسب درجه سانتيگراد مصرف نسبت به وزن سيمان
صفر تا ٥ -درجه ٢درصد
 درصد٢/٥ درجه- ١٠ تا- ٥
١٠ -تا ١٥ -درجه ٤درصد

مشخصات فنی :
شکل ظاهری : پودر
 ١٢/٥ تا ١٠/٥ : قليليی عدد
دمای بتن ريزی : تا ٨ درجه سانتيگرا د
   

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری :
چنانچه در ظروف اصلی در جای سرپوشيده و به دور از تابش نور خورشيد قراردهيد به مدت ٢ سال قابل استفاده است.