افزودنی روان کننده یا کاهنده آب بتن

افزودنی روان کننده یا کاهنده آب بتن

AFRA-PLAST D-130

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
130-D PLAST-AFRA افزودنی کاهنده آب روان کننده بتن بر
پايه ليگنو سولفونات جهت بتن ريزی در شرايط آب و هوايی معتدل
با حفظ اسلامپ در زمان محدود طراحی شده است . قابليت کاهش
آب اختلاط به ميزان حداقل ۵ درصد جهت ساخت بتن با اسلامپ
يکنواخت را داشته در نتيجه کاهش نفوذپذيری و جمع شدگی و
افزايش مقاومت فشاری بتن را در پی خواهد داشت . جهت افزايش
روانی بدون افزايش ميزان آب قابل استفاده است .
مزایا :
مزایای استفاده از 130-D PLAST-AFRA در بتن تازه :
- بهبود کارايی ، بهبود پرداخت پذيری ، کاهش آب مورد نياز در بتن
- افزايش قابليت پمپ پذيری ، کاهش جداشدگی در روانی مورد نظر
مزایای استفاده از 130-D PLAST-AFRA در بتن سخت شده :
- افزايش مقاومت در تمام سنين ، کاهش نفوذپذيری ، افزايش دوام بتن
- بهبود سطح نهايی پس از قالب برداری ، کاهش ترکهای ناشی از جمع شدگی .
موارد کاربرد:
این محصول قابل استفاده در انواع بتن به شرح ذیل ميباشد :
- بتن معماری ، بتن درجا برای کاربردهای مختلف ، بتن حاوی ترکيبات پوزلان شامل خاکستر بادی ، ميکروسيليسکا و روباره
روش استفاده :
آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و ترکيبات
خشک افزوده نشود .
 130-D PLAST-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود.
استانداردها :
ASTM  C494     TYPE A -
EN934-2- TABLE 2 ‐
IRI 2930 – TABLE 2  ‐    
مقادیر مصرف :
- 130-D PLAST-AFRA به طور معمول به ميزان ٢.٠تا ٩.٠ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد . اين ميزان
مصرف با توجه به طرح اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود.
- پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف 130-D PLAST-AFRA و تاثير آن بر روی خواص تازه بتن و سخت شده مانند کارايی ،
حفظ کارايی ، گيرش و مقاومتهای اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود .

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ ، بشکه های ٢٥٠ کيلوگرمی غرضه می گردد .