افزودنی روان کننده یا کاهنده آب بتن با خواص دیرگیری

افزودنی روان کننده یا کاهنده آب بتن با خواص دیرگیری

AFRA-PLAST D-140

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
140-D PLAST-AFRA افزودنی کاهنده آب روان کننده بتن بر پايه
ليگنو سولفونات جهت بتن ريزی در شرايط آب و هوايی گرمبا حمل
طولانی با حفظ اسلامپ در زمان محدود طراحی شده است . قابليت کاهش
آب اختلاط به ميزان حداقل ۵ درصد جهت ساخت بتن با اسلامپ يکسان را
داشته ، در نتيجه کاهش نفوذپذيری و جمع شدگی و افزايش مقاومت فشاری
بتن را در پی خواهد داشت .
مزایا :
مزایای استفاده از 140-D PLAST-AFRA در بتن تازه :
- تاخير کنترل شده در زمان گيرش ، بهبود پرداخت پذيری ، قابليت کاهش آب بتن بدون افت کارايی
- بهبود قابليت پمپ پذيری ، حفظ کارايی بتن در طول زمان ، کاهش جداشدگی درروانی مورد نظر
مزایای استفاده از 140-D PLAST-AFRA در بتن سخت شده :
- افزايش مقاومت در تمام سنين ، کاهش نفوذپذيری در مقابل آب و مواد خوردنده ، افزايش دوام و پايايی بتن ،
- بهبود سطح نهايی پس از قالب برداری ، کاهش ترکهای ناشی از جمع شدگی
موارد کاربرد:
این محصول قابل استفاده در انواع بتن به شرح ذیل ميباشد :
- بتن معماری ويژه ، بتن درجا برای کاربردهای مختلف ، بتن حاوی ترکيبات پوزلان شامل خاکستر بادی ، ميکروسيليسکا و روباره ،
بتن های حجيم نظير بدنه سدهای بتنی .
روش استفاده :
آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط می شود . همزمان با آب اختلاط به ميکسر می توان اضافه کرد . به طور مستقيم به سيمان و ترکيبات
خشک افزوده نشود .
 140-D PLAST-AFRA در پايان عمل اختلاط میتوان به ميکسر بچينگ و يا به داخل تراک ميکسر افزود .
 در اين حالت به ازا هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام می شود.
استانداردها :
ASTM  C494     TYPE D -
EN934-2- TABLE 10 ‐
IRI 2930 – TABLE 11  ‐    
مقادیر مصرف :
- 140-D PLAST-AFRA به طور معمول به ميزان ٢.٠تا ٨.٠ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد . اين ميزان
مصرف با توجه به طرح اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين می شود.
- پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف 140-D PLAST-AFRA و تاثير آن بر روی خواص تازه بتن و سخت شده مانند کارايی ،
حفظ کارايی ، گيرش و مقاومتهای اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود .

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری :
 پيشنهاد میشود که انبارداری در دمای ۵ تا ۴٠ درجه سانتی گراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.