افزودنی روان کننده آب بند بتن

افزودنی روان کننده آب بند بتن

PASA-CRETE R-1

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
1-R CRETE-AFRA روان کننده آب بند نوعی ماده افزودنی بتن دو منظوره می باشد .
روان کننده آب بند علاوه بر توانايی روانسازی و افزايش کارايی بتن قابليت کاهش مقدار
نفوذ پذيری و جذب آب بتن را نيز دارا می باشد. بنابراين می تواند يکی از انتخاب ها برای
افزايش کارايی و آب بند نمودن بتن باشد.
مزایا :
.افزايش اسلامپ
.توليد بتن نفوذ ناپذير در برابر املاح مواد شيميايی خورنده
.روان کننده آب بند باعث جلوگيری از بوجود آمدن ترک های سطحی ميشود
.روان کننده آب بند جلوگيری از کربناتی شدن ميشود.

.سهولت پمپاژ
.روان کننده آب بند کاهش آب بتن (حدود ١٠درصد)ميشود

موارد کاربرد:
1-R CRETE -AFRA اين محصول قابل استفاده در انواع بتن به شرح ذيل می باشد:
.بتن ريزی کانال انتقال آب و ساير سازه های آبی
.بتن ريزی حوضچه ها و استخرها
.توليد بتن نفوذ ناپذير به منظور ساخت تصفيه خانه های آب و فاضلاب و مخازن ذخيره آب
روش استفاده :
.آماده مصرف و با هر نسبتی با آب مخلوط ميشود
.هم زمان باآب اختلاط به ميکسر ميتوان اضافه کرد
.بطور مستقيم به سيمان و ترکيبات خشک افزوده نشود
در پايان عمل اختلات ميتوانبه ميکسر بچينگ ويا به داخل تراک ميکسر افزود در اين حالت به ازاء هر متر مکعب يک دقيقه اختلاط با
دور تند انجام شود
استانداردها :
      ISRI2930       ,         ASTM C494
مقادیر مصرف :
. قابل استفاده به ميزان ٢/٠ تا ٩/٠ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد مصرف بيش از حد نرمال روان کننده آب بند
 باعث دیرگير شدن بتن می شود که این حالت برای سيمان های ضد سولفات شدیدتر است
.پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف ماده فوق و تاثير آن برروی خواص بتن تازه و سخت شده مانند کارايی -حفظ کارايی-گيرش و مقاومت
های اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود.

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری :
اين محصول در شرايط مناسب پيشنهادی و در بسته بندی اوليه تا٦ ماه قابل نگهداری می باشد