افزودنی رزین سنگ های مصنوعی

افزودنی رزین سنگ های مصنوعی

AFRA-BUILD R-44

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
رزین 44-R BUILD-PASA برای مصرف در توليد سنگ های مصنوعی
بتن آماده کارخانه های بتن پيش ساخته و توليد بتن های توانمند که انتظار
کسب مقاومت های زياد و عملکرد خوب می رود طراحی شده است فاقد کلر
می باشد .
مزایا :
‐ افزايش مقاومت فشاری در سنين اوليه و دراز مدت
‐ افزايش مقاومت خمشی
‐ مدول الاستيسيته بيشتر
‐ بهبود چسبندگی به آرماتورها و فولاد
‐ مقاومت بهتر دربرابر کربناسيون و نفوذ پذيری کمتر
‐ مقاومت بهتر در برابر عوامل آسيب رسان محيطی
‐ کاهش انقباض و خزش
‐ دوام بيشتر
موارد کاربرد:
خاصيت عالی پخش کنندگی سيمان توسط 44-R BUILD-PASA ، آن را تبدیل به افزودنی ایده آل برای سنگ های
مصنوعی، صنایع بتن آماده و بتن پيش ساخته نموده است . بخصوص در طرحهایی که نسبت آب به سيمان خيلی کم است.
این خاصيت امکان توليد بتن هایی با مقاومت های اوليه و دراز مدت بسيار زیاد را فراهم می آورد که حاوی حباب کمتری بوده و
در نتيجه بسيار فشرده می باشند این ویژگی ها امکان صرفه جویی در انرژی عمل آوری با بخار در کارخانه های قطعات پيش
ساخته را به وجود می آورد .

روش استفاده :
 44-R BUILD-PASA افزودنی آماده مصرف است است و بايد در زمان ساخت بتن اضافه گردد. تاثير بهتر زمانی است که حدود ۵٠ تا
٧٠ درصد آب مصرفی اضافه شده باشد. هرگز اين محصول را به مصالح خشک اضافه نکنيد. اختلاط کامل بايستی انجام شود و برای اين منظور
پس از افزودن 44-R BUILD-PASA به مدت ۶٠ ثانيه با دور تند مخلوط را هم بزنيد
مشخصات فنی :
شکل ظاهری :مايع غليظ رنگ :زرد
وزن مخصوص: ١.١۵ گرم در سانتی متر مکعب عدد قليايی : ٥ - ٦
 حمل و نقل: در رده بندی غير خطرناک

مقادیر مصرف :
مصرف متداول 44-R BUILD-PASA بين ٢.٠ تا ۴.١ برای ١٠٠ کيلوگرم سيمان می باشد . مقادير خارج از اين محدوده به شرط انجام
آزمايشات کارگاهی مجاز می باشد .

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی و مخازن بزرگ عرضه می گردد .
شرایط نگهداری :
 بايستی در ظروف اصلی خود و در دمای مثبت ۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود .در صورت يخ زدن می توانيد آن را به آرامی گرم نموده
و هم بزنيد تا دوباره بازيافت شود. عدم رعايت شرايط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسيب ديدن محصول و و يا ظرف آن گردد.