افزودنی دیرگیر کننده بتن

افزودنی دیرگیر کننده بتن

AFRA-CRETE R-520

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
520-R CRETE-AFRA افزودنی ديرگيرکننده با خواص ضعيف روان کنندگی
است اين محصول با ايجاد تاخير کنترل شده در گيرش ملات و بتن و جلوگيری
از سفت شدگی آن سبب سهولت بتن ريزی و پرداخت سطح آن ميگردد.
مزایا :
- تاخير کنترل شده در گيرش
- بهبود پرداخت پذيری
- بهبود کارايی
- کاهش ترک های ناشی از جمع شدگی
- افزايش مقاومت نهايی
- کنترل حرارت ناشی از هيدراتاسيون
-
موارد کاربرد:
520-R CRETE-AFRA بتن معماری ، بتن مسلح ، بتن پمپی ، بتن حجيم ، بتن غلطکی ، بتن ريزی در هوای گرم ، بتن با حمل طولانی
- به عنوان يک دير گير کننده زمان گيرش ، کارايی بتن را در طوت زمان بتن ريزی در شرايط آب و هوايی گرم و حمل طولانی حفظ ميکند
به همين دليل درزهای سرد ناشی از فواصل در بتن ريزی به حداقل می رسد.

روش استفاده :
. آماده مصرف وبا هر نسبتی با آب مخلوط می شود
. هم زمان با آب اختلات به ميکسر ميتوان اضافه کرد.
. بطور مستقيم به سيمان و ترکيبات خشک افزوده نشود.
. 520-R CRETE-AFRA در پايان عمل اختلاط ميتوان به ميکسر بچينگ ويا به داخل تراک ميکسر افزود. در اين حالت به ازاء هر
متر مکعب يک دقيقه اختلاط با دور تند انجام شود.

استانداردها:
ASM C494 TYPE B .
EN 934-2-TABLE 8.
ISIRI 2930- TABLE9 .
مقدار مصرف:
520-R CRETE-AFRA قابل استفاده به ميزان ٢/٠تا٦/٠ درصد نسبت به وزن ترکيبات سيمانی می باشد.
. ميزان مصرف با توجه به طرح اختلاط و خصوصيات مورد نياز تعيين ميشود.
. پيشنهاد می شود جهت تعيين ميزان مصرف 520-R CRETE-AFRA و تاثير آن برروی خواص بتن تازه و سخت شده مانند کارايی ، حفظ
کارايی ، گيرش و مقاومت های اوليه و نهايی تست هايی در محل کارگاه و با مصالح و شرايط موجود انجام شود.
بسته بندی :
در گالن های ٢٠ کيلوگرمی عرضه می شود .
شرایط نگهداری :
توصيه ميشود که انبارداری در دمای ٥تا٤٠ درجه سانتيگراد به دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . در صورت يخ زدگی دمای مواد را بالا
آورده تا ذوب شود و سپس توسط يک ميکسر مخلوط شود.