افزودنی حباب زا بتن

افزودنی حباب زا بتن

AFRA-AIR B-220

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
220-B AIR-AFRA اين محصول يک افزودنی حباب ساز است که
توليد حباب های هوای بسيار پايداری می کند ، اين حباب محکم ، ريز و
نزديک به هم هستند .
مزایا :
اين محصول به خصوص برای بتن هايی که به دليل وجود مشکلاتی لازم است مقداری هوا در آنها وارد و حفظ گردد مفيد است . وارد نبودن حد
بهينه حباب هوا در بتن منجر به اصلاحات کيفی زير می شود :
- افزايش مقاومت در برابر چرخه های يخ و ذوب
- کاهش نفوذپذيری و در نتيجه افزايش خاصيت آب بند کنندگی
- کاهش جداشدگی و آب انداختگی
- بهبود روانی و کار پذيری
- بهبود پايداری حباب های وارد شده
آماده بودن محلول باعث پخش بهتر آن می شود .
موارد کاربرد:
220-B AIR-AFRA وارد کردن هوای کنترل شده در گسترده وسيع انواع بتن های :
- طرح اختلاط معمولی - فاقد روانی - محتوی خاکستر بادی با کربن زياد - محتوی مقادير زيادی از مواد ريزدانه
- محتوی سيمان با قليايی زياد - بتن ريزی در هوای گرم - زمان اختلاط طولانی
روش استفاده :
بر طبق ACI زمانی که دو يا چند افزودنی استفاده می شوند. بايستی به طور جداگانه به مخلوط اضافه گردند . ( به وسيله دستگاه توزيع
کننده يا دستی ) و نبايد قبل از اضافه شدن بتن با يکديگر مخلوط شوند . برای عملکرد بهينه بهتر است ماده را به ماسه نرم و مرطوب
اضافه نماييد .
اين محصول را به وسيله دستگاه توزيع کننده مخصوص حباب ساز و يا يک ابزار اندازه گيری دستی که دقت مثبت و منفی سه درصد
را دارد به مخلوط اضافه نماييد .
استانداردها :
      AASHTO M‐154       ,         ASTM C260-86
    BS 5075 PART 2     ,              CRD‐C13‐77       ,       DIN 1048 PART 1  
وزن مخصوص٩٨٦.٠ تا ٣۶.١ گرم در سانتی متر مکعب
رنگ:  کهربايی يا قهوه ای کمرنگ دارد . فاقد کلرايد : کمتر از يک دهم درصد می باشد .
درجه انجماد : ١ -درجه سانتی گراد درجه اشتغال : غير آتشزا عدد قليايی : ٧ تا ٨

مقادیر مصرف :
هيچ استانداردی برای مقدار مصرف و ساز وجود ندارد . مقدار افزودنی حباب ساز مورد نياز بايستی با انجام آزمايش های کارگاهی
معين شود . عوامل موثر موثر عبارتند از: دما سيمان، دانه بندی مصالح ، درصد ، ترکيب سنگدانه ها از روش های انتقال و پخش بتن و
مصرف آنها مانند خاکستر بادی و ميکروسيليس می باشد .
   

بسته بندی :
در گالن های ٢٠ بشکه های ٢٢٠ و مخازن ١١٠٠ کيلوگرمی عرضه می گردد .
شرایط نگهداری :
اين محصول بايد در دمای بيشتر از ٢ +درجه سانتيگراد نگهداری مصرف شود