چسب سرامیک اپوکسی با مقاومت شیمیایی بالا

چسب سرامیک اپوکسی با مقاومت شیمیایی بالا

AFRA-TILE PA-10

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
10‐PA   TILE‐AFRA ساخته شده بر پايه اپوکسی سالونت بصورت سه جزئی
(C,B,A (که در جهت نصب سراميک در کف و ديوار

مزایا :
٠چسبندگی بالا به سطوح فلزی ، سيمانی و کاشی       
٠مقاومت شيميايی بالا در برابر ترکيبات مختلف مطابق با جدول مربوط
٠قابل تميز کردن با آب پيش از گيرش

موارد کاربرد :
نصب کاشی درسطوح عمودی و افقی که در معرض حمله مواد شيميايی و نفتی و فشارهای فيزيکی قرار می گيرند قابل مصرف ميباشند .
٠کارخانجات توليد مواد لبنی و مواد غذايی
٠کارگاههای دباغی ،رنگرزی و آبکاری
٠آشپزخانه های صنعتی ،بيمارستان ها و آزمايشگاه ها
٠آب بندی لوله های ورودی مخازن مواد شيميايی
٠نصب سنگ و سراميک بر روی جداره فلزی آسانسورها

روش استفاده :
پس از مخلوط کردن مواد به صورت آزمايشی ، زمان گيرای آن با توجه به دمای محيط محاسبه و ساخت مخلوط بعدی برنامه ريزی گردد ٠
٠در مرحله اول قسمت AوB با توجه به نسبت داده شده ترکيب سپس پودرCبا توجه به نسبت داده شده مخلوط گردد تا ترکيبی همگن حاصل شود ٠
٠ملات آماده شده به وسيله کاردک دندانه دار روی سطح اجرا، سپس سراميک نصب می گردد ٠

استانداردها و مشخصات فنی :

9/1-7/1 وزن مخصوص ترکيب کيلوگرم بر ليتر
  ( EN 1308) لغزش> ميليمتر٠/٥
٨٠٠ >مقاومت فشاری ٧ روزه بر اساس استاندارد ٣-EN١٢٨٨
٣٠٠ >مقاومت خمشی ٧ روزه بر اساس استاندارد٣-EN١٢٨٨
١٥٠ >مقاومت کششی
١٥٠ >مقاومت چسبندگی برشی بر اساس استاندارد ١٢٠٠٣ EN
٣٠دقيقه مدت زمان کاربری در دما ٢٠درجه سانتيگراد
بيش از ٢٠دقيقه زمان باز دردمای ٢٠درجه سانتيگراد
٪ ١/٠ < جمع شدگی

مقدار مصرف :
10‐PA     TILE‐AFRA  برای ملات نصب سراميک برای هر متر مربع ٢ تا ٤ کيلوکرم

بسته بندی :
در بستههای ۵ کيلوگرمی عرضه می گردد .

شرایط نگهداری :
درشرايط حفظ و نگهداری در دمای ۵ تا ٣۵ درجه و در محيط خشک در بسته بندی اوليه تا ۶ ماه قابل استفاده می باشد٠