چسب بندکشی اپوکسی با مقاومت شیمیایی بالا

چسب بندکشی اپوکسی با مقاومت شیمیایی بالا

AFRA-TILE PB-10

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
10‐PB   TILE‐AFRA ساخته شده بر پايه اپوکسی سالونت بصورت سه جزئی
(C,B,A (جهت بند کشی سراميک کف و ديوار

مزایا :
٠چسبندگی بالا به سطوح فلزی ،سيمانی و کاشی
٠مقاومت شيميايی بالا در برابر ترکيبات مختلف مطابق با جدول مربوط
٠مناسب جهت بندهای از ٢ تا ٢٠ ميليمتر
٠قابل تميز کردن با آب پيش از گيرش
٠قابل عرضه رنگ های مختلف

موارد کاربرد :
بند کشی درسطوح عمودی و افقی که در معرض حمله مواد شيميايی و نفتی و فشارهای فيزيکی قرار می گيرند قابل مصرف ميباشند .
٠کارخانجات توليد مواد لبنی و مواد غذايی
٠کارگاههای دباغی ،رنگرزی و آبکاری
٠آشپزخانه های صنعتی ،بيمارستان ها و آزمايشگاه ها
٠آب بندی لوله های ورودی مخازن مواد شيميايی
٠بند کشی و آب بندی بتن فلز به فلز وفلز به مصالح سنگی
٠بندکشی سراميک تاسيسات نيروگاه برق و پالايشگاهها

روش استفاده :
پس از مخلوط کردن مواد به صورت آزمايشی ، زمان گيرای آن با توجه به دمای محيط محاسبه و ساخت مخلوط بعدی برنامه ريزی گردد ٠
٠در مرحله اول قسمت AوB با توجه به نسبت داده شده ترکيب سپس پودرCبا توجه به نسبت داده شده مخلوط گردد تا ترکيبی همگن حاصل شود ٠
استانداردها و مشخصات فنی :

9/1-7/1 وزن مخصوص ترکيب کيلوگرم بر ليتر
  ( EN 1308) لغزش> ميليمتر٠/٥
٨٠٠ >مقاومت فشاری ٧ روزه بر اساس استاندارد٣-EN١٢٨٨
٣٠٠ >مقاومت خمشی ٧ روزه بر اساس استاندارد٣-EN١٢٨٨
١٥٠ >مقاومت کششی
١٥٠ >مقاومت چسبندگی برشی بر اساس استانداردEN١٢
٣٠دقيقه مدت زمان کاربری در دما ٢٠درجه سانتيگراد
بيش از ٢٠دقيقه زمان باز دردمای ٢٠درجه سانتيگراد
% ١/٠ < جمع شدگی
مقدار مصرف :
10‐PB      TILE‐AFRA ميزان مصرف برای ملات بند کشی
- عرض بندکشی ٣ميليمترو عمق ٥ ميليمتر،هرمترطول ٣٥ گرم
- عرض بندکشی ٦ميلی متر و عمق ۵ ميليمتر هر متر طول٧٠ گرم
- عرض بند کشی١٠ ميلی متر و عمق ۵ هر متر طول ١١٠ گرم

بسته بندی :
در بستههای ۵ کيلوگرمی عرضه می گردد .

شرایط نگهداری :
درشرايط حفظ و نگهداری در دمای ۵ تا ٣۵ درجه و در محيط خشک در بسته بندی اوليه تا ۶ ماه قابل استفاده می باشد٠