ملات منبسط شونده آب کننده منعطف جهت بندکشی با خواص آنتی باکتریال

ملات منبسط شونده آب کننده منعطف جهت بندکشی با خواص آنتی باکتریال

AFRA-TILE E-1000