کولتار اپوکسی - پوشش دو جزئي بدون حلال بر پايه ترکيب اپوکسي باقطران

کولتار اپوکسی - پوشش دو جزئي بدون حلال بر پايه ترکيب اپوکسي باقطران

PASA-COAT CE-101

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
101-CE COAT-PASA يک ترکيب دو جزئي بدون حالل بر پايه رزين اپوکسي
اصالح شده با قطران زغال سنگ ميباشد. چسبندگي بسيار عالی و پايداري شيميايي
رزين اپوکسي ، به همراه انعطاف پذيري و مقاومت قطران در برابر آب، باعث پيدايش
سيستمي شده که پوشش بسيار مقاوم و فوق العاده سخت براي حفاظت بتن، سنگ، ساير
محصوالت ساختمانی و فلز در برابر بخش وسيعي از عوامل خورنده را بهوجود آورد.
اين پوشش امکان رشد باکتريها را نميدهد. شکل ظاهري آن صاف، شفاف و سياه
است.
کاربرد:
101-CE COAT-PASA به منظور ايجاد پوشش مقاوم، آب بند و منعطف استفاده ميشود. کاربردها شامل پوشش سطح مخازن،
لولهها وکانالها، بتن ، آزبست سيماني ، لولههاي فوالدي و غير فوالدی میباشد. اين محصول به ويژه براي استفاده در کارهاي اجرايي
فاضالب و محيطهاي دريايي مناسب است.
مشخصات فنی:
شکل ظاهری:سياه براق پس از اختالط زمان کارايی:05 دقيقه در 50 درجه سانتيگراد
خشک شدن سطحی:25 ساعت در 50 درجه سانتيگراد 55 دقيقه در 05 درجه سانتيگراد
پايداری چسبندگی:0/5 مگاپاسکال دمای بهره برداری:50 -تا 50 +درجه سانتيگراد
گيرش اوليه:50 ساعت در 50 درجه سانتيگراد گيرش نهايی:7 روز در 50 درجه سانتيگراد
ویژگی ها:
 به راحتي با قلم مو، غلتک يا پيستوله اجرا مي شود.
 پايداري عالي در برابر مايعات شيميايي مانند آب مقطر، فاضالب، دود، باکتریهای دريايی، اسيدها و قلياهای رقيق، و محلولهای
نمکی )سديم و پتاسيم(.
 فاقد حالل است.
 پايداري عالي در برابر طيف وسيعي از مواد شيميايي دارد.
 در برابر سايش پايدار است.
 سطح تمام شده بدون درز.
 اجزاي از پيش توزين شده.
 حفاظت بلند مدت در برابر خوردگي.
 آماده سازی سطح:
سطح زيرکار بايستی سفت و عاری از ذرات سست يا جدا شده باشد. گرد و خاک، شيرابه سيمان، روغن، گريس، ماده عملآوری،
چربیها، مواد تجزيه شونده، و ديگر موادی که باعث عدم چسبندگی میشوند را از روی سطح تميزکنيد. آمادهسازی سطح میتواند به
روشهای ماسه پاشی، `فشار آب، يا برس سيمی انجام شود.