ملات آنی گیر جهت آب بندی و ترمیم مواضع در حال نشت

ملات آنی گیر جهت آب بندی و ترمیم مواضع در حال نشت

PASA-PLUG FIX-10

دانلود برگه مشخصات فنی

 

شرح محصول :
10‐FIX     PLUG‐PASA پودر آماده مصرف و تک جزئی بر پايۀ سيمان ، انواع
افزودنی های زودگير، زود سخت شونده و ضد آب کننده می باشد که پس از اختلاط با
آب ، ملاتی با خواص تند گيری بالا و بدون انقباض به منظور جلوگيری از نشت آب جاری
ترکها و حفرهها به کار برده میشود.

مزایا :
- بدون کلرايد و عدم ايجاد ترک خوردگی در ملزومات فلزی
- سرعت گيرش بالا
- آماده به مصرف بوده و با مقدار مناسب آب مخلوط می گردد
- بدون مواد سمی و بدون انقباض
- آب بند دائمی با اجرا آسان
- جلوگيری از نشر آب در حالت فشار منفی
- با خاص زود گيری جهت جلوگيری از نشت آب در جريان در منابع آب بدون اينکه منبع تخليه گردد.

موا رد کاربرد:
- جهت قطع نشت آب تحت فشار در درز های غير انقباضی ،حفرات و ترک هايی که ملات های معمولی شسته می شوند قابل استفاده می باشد
- مناسب جهت مواضعی مانند زيرزمين ها و فونداسيونها ،ديوارهای حائل ،چاله های آسانسور، چاهها، تونلها ،آب بنديهای موقت ،لوله های بتنی
کانال های آب و فاضلاب ،استخرهای شنا و غيره

روش استفاده :
- ملات خميری آماده شده را بلافاصله پس از اختلاط به وسيله دست (با دستکش) در محل مورد نظر گذاشته و تحت فشار قرار داده و تا
ملات سخت و گيرش پيدا نمايد.
- زمان گيرش مواد از ١۵ ثانيه شروع و پس از ٢ دقيقه 1٠‐FIX   PLUG‐PASA سخت می گردد.
- در مناطق آبدار درزهای بزرگ بهتر است درزگيری از بالا شروع و به سمت پايين ادامه يابد.
- در صورتی که فشار آب زياد و دامنه محل نشت وسيع باشد با کاناليزه کردن حفره کوچک بوسيله شلنگ از فشار آب کاسته ،سپس
اطراف شلنگ با10‐FIX    PLUG‐PASA اندود کاری، پس از خشک شدن  PLUG‐PASA 10‐FIX  شلنگ خارج و مجددا محل با
 . گردد می مسدود PASA‐PLUG   FIX‐10
- چنانچه در زمان اجرا نشت آب وجود نداشته باشد، پيش از ترميم، سطح کاملا خيس شده و حداقل به مدت ١۵ دقيقه ملات اجرا شده
مرطوب نگه داشته شود.

مشخصات فنی:
ترکيبات شيميايی: سيمان های مخصوص ، فيلر و افزودنی ويژه
رنگ و حالت فيزيکی : پودر خاکستری رنگ
 PH) محلول): قليايی
 ١/٩-+٠/٣:ملات مخصوص وزن
کلرايد: ندارد
زمان گيرش در دمای ٢۵ درجه سانتيگراد ٩٠ تا ١٢٠ ثانيه
مقاومت فشاری مکعب: ٣۵٠ کيلوگرم بر سانتيمتر مربع در ٢٨ روز

بسته بندی :
10‐FIX    PLUG‐PASAدرسطل های ۵ و ٢٠ کيلوگرمی عرضه می شود.

شرایط نگهداری:
به دليل داشتن مواد زورگير به حساسيت بالا به رطوبت توصيه می شود که در محيط خشک به دور از تابش مستقيم خورشيد نگهداری شود.