نوار آب بند جهت جلوگیری از عبور آب در درس های اجرایی و انبساطی

نوار آب بند جهت جلوگیری از عبور آب در درس های اجرایی و انبساطی

WATERSTOP

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
نوار آب بند مخصوص جلوگيری از عبور آب در درزهای اجرايی و انبساطی در
طرحها و ابعاد مختلف برای نيازهای مختلف
مزایا:
- مقاومت کششی بالاتر از استاندارد
- نصب آسان در بازه دمايی ١٠ - تا ٧٠ + درجه سانتيگراد ‐ انعطاف پذيری بالا
دارا بودن عمری برابر عمر سازه - CRD C های قليايی طی استاندارد 572 PH ‐ مقاومت در برابر
موارد کاربرد:
‐ جلوگيری از عبور آب در سازه های اجرايی و انبساطی سازه ها
‐ سد ها ، مخازن ، کانال های آب ، تونلها و….
‐ سازه های هيدروليکی
روش استفاده:
واتر ستاپ تخت را در محلی که پيشبينی قطع بتن شده است قرار داده ، طوری که نيمی از عرض واتر استاپ در بتن ريزی اوليه و نيمه 
ديگر در بتن ريزی بعدی قرار گيرد .
در مورد نصب واتراستاپ حفره دار نيز روش به همين ترتيب است ، با اين تفاوت که حفره واتر استاپ دقيق اً در محل پيشبينی شده درز 
انبساط قرار میگيرد .
برای اتصال و ثابت سازی واتراستاپ در سازه ها ، از گيره هايی که به اين منظور طراحی شده است استفاده نماييد . 
هر متر مربع واتراستاپ جهت اتصال به آرماتور نياز به ۵ عددگيره دارد ،که به صورت ٣گيره بالا و ٢گيره پايين قرار میگيرد . 
استاندارها و مشخصات فنی:
مشخصات فنی واتراستاپ استاندارد واتراستاپ سراپوش خواسته استاندارد
٧٣ -٧٨ 73-78 ASTM D سختی 2240 SHORE‐A
12/17 MPA 14-15MPA ASTM D412,CRD C مقاومت کششی در جهت طول 572
300% 320-340% ASTM D412,CRD C ازدياد طول در جهت طول 572
12/17 MPA 13-14 MPA ASTM D412,CRD C مقاومت کششی در جهت عرض 572
300% 300-315% ASTM D412,CRD C ازدياد طول در جهت عرض 572
تطبق دارد طی استاندارد CRD C مقاومت در محيط قليايی 572
1.3 حداقل ١٫٣ ASTM D وزن مخصو.ص 792
درصدجذب آب نيم در هزار يک در هزار
بسته بندی:
واتراستاپ ها ی اين شرکت در حلقههای ٢۵ متری عرضه می گردد .(بنا به سفارش تا طول ١٠٠ متر قابل عرضه می باشد)
شرایط نگهداری:
مقاومت های اعلامی واتراستاپ های توليدی شيمی بتن افرازبنا در صورت نگهداری در بسته بندی اصلی و با کشيدن چادر (برزنت )جهت
حفاظت از تابش نور خورشيد ،اکسيژن و ازن به مدت ۶ ماه پايدار خواهد بود .