غشا محافظ جهت جلوگیری از تبخیر آب بتن و ملات تازه ( کیورینگ کامپاند )

غشا محافظ جهت جلوگیری از تبخیر آب بتن و ملات تازه ( کیورینگ کامپاند )

AFRA-CURE 600&700

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول :
AFRA –CURE بر پايه رزين های معلق در آب و 700 AFRA –CURE 600
بر بر پايه رزين های هيدروکربنی ، با غلظت پايين جهت پوشش بر روی سطح
بتن تازه به منظور جلوگيری از تبخير آب بتن و بهينه نمودن هيدراسيون سيمان
بر روی سطح بتن تازه در مدت AFRA –CURE و 700 AFRA –CURE طراحی و توليد گرديده است . پس از اجرای 600
زمان کوتاهی خشک و تشکيل لايه ای غير قابل نفوذ می دهد . در نتيجه اين فرآيند آب موجود در بتن محبوس و رطوبت داخل بتن و
لوله های مويين در حد بالا و مطلوب حفظ می گردد . اين امر نياز به کيورينگ به روش مرطوب کردن را حذف و عمل هيدراسيون
به خوبی انجام خواهد گرديد .
مزایا:
بازدهی و حفظ آب داخل بتن بيش از ٩٠ درصد 
و اکسيداسيون UV پس از هفت روز از اجرا در اثر AFRA –CURE شروع تجزيه غشای تشکيل شده 700 
عدمافزايش دمای داخلی بتن در اثر تابش مستقيم وانعکاس بهينه نور با استفاده از کيورينگ کامپاند سفيدرنگ 
موارد کاربرد:
بتن های تازه داخلی و خارجی از جمله کانالها ،بتن کف پارکينگ ها ،کارخانجات ،فرودگاه ها ،پل ها ... 
سفيد ، مناسب برای سطوح بتنی وسيع در محيط های خارجی ، جهت بازدهی بهتر در مقابل AFRA –CURE 600&700 
انعکاس اشعه آفتاب و جلوگيری از افزايش دمای داخلی بتن می باشد .
استاندارها و مشخصات فنی:
با استاندارهای زير مطابقت دارد : AFRA –CURE 600&700
ASTM C309 ,TYPE 1 ,CLASS B ,AFRA-CURE 700 
ASTM C309 ,TYPE 2 ,CLASS B ,AFRA-CURE 700(WHITE) 
ASTM C309 ,TYPE 1,CLASS A,AFRA-CURE 600 
ASTM C309 ,TYPE 2,CLASS A,AFRA-CURE 600(WHITE) 
بسته بندی:
در گالن های ٢٠ وبشکه های ٢٢٠ ليتری عرضه ميگرد ند . AFRA –CURE 600&700
نکات مهم:
سطح اجرا شده با اين محصول می بايستی از بارندگی و ترافيک تا پيش از خشک شدن محافظت شود . 
در صورت نياز به اجرای پوشش نهايی دکوراتيو ، محافظتی با ترميم سطوح بتنی هر گونه اثری از کيورينگ کامپاند از روی 
سطح توسط سند پلاست يا حلال شويی زدوده شود .
واکسيداسيون ، پاکسازی ،سطح جهت آمادهسازی برای اعمال پوشش نهايی به سهولت UV به علت تجزيه اين محصول در اثر 
انجام پذير می باشد .
در مناطقی که وزش باد وجود دارد ، احتمال افزايش ميزان مصرف وجود خواهد داشت . 
شرایط نگهداری:
در AFRA –CURE توصيه میشود که انبارداری در دمای ٢۵ تا ٣۵ درجه سانتيگراد دور از تابش مستقيم آفتاب باشد . 700 
محيط خشک و خنک و به دور از منبع حرارت و يا شعله آتش زا انبار داری شود
در محيط خشک نگهداری و از يخزدگی محافظت شود . AFRA –CURE 600 