روغن آزاد کننده قالب بر پایه رزین های مصنوعی

روغن آزاد کننده قالب بر پایه رزین های مصنوعی

AFRA-OIL 330

دانلود برگه مشخصات فنی

شرح محصول:
روغن آزاد کننده قالب بر پايه رزين های مصنوعی می باشد AFRA –OIL 330
که برای استفاده روی سطوح قالب قبل از بتن ريزی و به منظورسهولت در بازکردن
قالب به کار میرود . پس از باز کردن قالب سطح نهايی بتن يکنواخت ، نرم وصاف خواهد بود . ضمن اينکه حباب های سطحی نيز کاهش می
به شکل يک لايه بسيار نازک روی سطوح قالب پاشيده میشود . AFRA –OIL يابند . 330
مزایا:
چون محتوی مواد ضد زنگ می باشد از زنگ زدگی قالبهای فلزی جلوگيری و هيچگونه اثر سوئی برای قالب ها ندارد و در نتيجه بتن ساخته
شده سطحی بسيار تميز خواهد داشت .
پس از مصرف هيچگونه چربی روی بتن باقی نمی گذارد و در نتيجه با هر اندود ديگری روی بتن چسبندگی داشته و جدا نخواهد شد . 
قابل استفاده با هر نوع سيمان رنگی می باشد . 
کفراژها را محافظت می نمايد . مانند دفع بخار آب از سطح بتن نخواهد شد . 
روش استفاده:
قبل از ريختن و بلافاصله پس از باز کردن و تميز کردن قالب برای هر بار بتن ريزی سمپاش های سبک باغبانی بهترين وسيله برای پاشيدن
میباشند . سعی کنيد درجه آن به گونهای تنظيم شود که يک لايه بسيار نازک پاشيده شود . از مصرف زياد آن پرهيز گردد . AFRA –OIL 330
استفاده از قلم مو نيز مناسب است ولی توجه شود که فقط يک پوشش نازک روی سطح باقی بماند و روغن های اضافی پاک گردد .
اگر تمامی روغن ها در اولين اجرا جذب سطوح چربی نو گردد لازم است يک بار ديگر از نو پاشيدن روغن تکرار شود به طوری که قبل از بتن
ريزی سطوح قالب چرب باشد .
کليه مواد اضافی قبلی ازسطح آن زدوده گردد . AFRA –OIL درصورتی که قالب نونباشد لازم است پيش از اعمال 330
مشخصات فنی:
نوع : مايع 
رنگ : زرد روشن 
٠ گرم در سانتی متر مکعب / وزن مخصوص : ٩ 
مقدار کلر : فاقد کلر 
درجه انجماد : ١٠ - درجه سانتيگراد 
درجه اشتعال : ۶۶ +درجه سانتيگراد 
بسته بندی:
در ظرفهای ٢٠ و ٢١٠ ليتری عرضه می شود .
شرایط نگهداری:
اين محصول را در محيط سرپوشيده و به دور از تابش خورشيد و دمای زياد نگهداری نماييد . عمر مفيد آن در صورتی که در ظروف باز نشده
نگهداری شود تا دو سال خواهد بود . عدم توجه به روش انبارداری مناسب باعث آسيب ديدگی محصول و يا ظرف آن میشود.